Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Käsiraamatu uus sisutäiendus sisaldab nii juhtimistöö administratiivset kui ka psühholoogilist poolt. Nii mujal maailmas kui ka Eestis on viimastel aastatel saanud aktuaalseks teadveloleku (ingl mindfulness) praktiseerimine, temaatilised artiklid, töötoad ja koolitused eraisikutele ja organisatsioonidele. Millega on täpsemalt tegu, kas ja kuidas võiks see abiks olla juhile ja tema meeskonnale, sellest kirjutab peatükis 3.2.5. Anni Kuusik. 

Motivatsioon on teema, mis haarab ja huvitab kõiki juhte – kuidas hoida töötajate motivatsiooni? Konsultant ja analüütik Kadri Seeder Palgainfo Agentuurist avab peatükis 8.1.6. värskete uuringute tulemuste põhjal, millised on mitterahaliste tegurite mõjud ning millised tegurid aitavad töötajate motivatsiooni suurendada.

Eesti tunnustatud juhtimistreener ja -konsultant Alexander Kotchubei jagab lugejaga teadmisi tundlikul teemal, mille on viimasel ajal tõstatanud mitmed juhid – kuidas teha õigeid juhtimisotsuseid võimekate spetsialistide puhul. Peatükis 6.18. leiate juhtnööre, mille alusel situatsioone analüüsida ning otsustamisel selgust luua. 

 

Sisukat lugemist!

Anneli Varjun

käsiraamatu peatoimetaja

Teabevara uuendus

Uues peatükis 6.18. vaatleb Meta-Profit OÜ juhataja Alexander Kotchubei lähemalt juhi jaoks keerukate olukordade lahendamist järgmiste alluvate sihtgruppide puhul:

 • head spetsialistid, kellest ei raatsita loobuda
 • võimekad tiimijuhid
 • suure potentsiaali ning juhtimisambitsiooniga inimesed

Surve, millega juhid kokku puutuvad, tuleb kahelt poolt: väliskeskkond survestab efektiivsuse suurendamist ja paremaid tulemusi, teisalt küsib/nõuab võtmetöötaja aina suuremaid väljakutseid. 

Ühest küljest on vaja igale töökohale leida sobiv inimene ja tundub, et võimekas inimene on sobivam. Tegelikult tuleb arvestada tööülesannete hetkeseisu ja võimeka inimese arenguvõimet ning selle kiirust. Kui tööülesannete muutumine ja inimese areng ei käi käsikäes, toob see ebakõla lõppkokkuvõttes kasu asemel kahju.

 

 

 

 

 

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 8.1.6. kirjutab analüütik Kadri Seeder Palgainfo Agentuuri Eestis läbiviidud uuringute tulemuste põhjal mitterahaliste tegurite mõjust töötaja motivatsioonile.

Mitterahaliste tingimuste alla kuuluvad töökeskkond, sh tööruumid, töövahendid ja tööriietus, töökorraldus, sh tööaeg, töö asukoht, töö sisuline korraldus, tööalased arenguvõimalused, juhtimiskvaliteet ja suhted töökaaslastega. Tööandja jaoks on ka mitmetel mitterahalistel teguritel rahaline mõõde, kuid seda on keeruline tasupaketi hulka arvata.

Küsitluste tulemused näitavad, et enamik töötajatest on oma tööga rahul (54% on pigem rahul, 19% on täiesti rahul). Oma tööga ei ole rahul 9% uuringus osalenud töötajatest. Rohkem on töötajaid, kes ei ole rahul põhipalga, lisatasude teenimisvõimaluste ja soodustustega. Selged erinevused on selles osas töötasu taseme osas – töötajad, kes on rahul põhipalgaga, lisatasude teenimisvõimaluse ja soodustustega, teenivad keskmiselt rohkem, kui rahulolematud töötajad. Näiteks põhipalgaga täiesti rahulolevad töötajad teenisid keskmiselt 1382 eurot (netopalk), rahulolematud töötajad 655 eurot (oktoober 2016).

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Omniva personali- ja tugiteenuste juht Kadi Tamkõrv kirjutab käsiraamatu uues peatükis 9.12. Z-generatsiooni ootustest organisatsioonile ja juhtimisele.

Z-generatsiooni töölemeelitamisega tuleb tööandjatel senisest rohkem vaeva näha. Üks põhjus on kindlasti demograafilised näitajad. See tähendab, et lähiaastatel tuleb noori tööturule vähem kui eakaid tööturult lahkub. Teine põhjus aga on noorte suurem teadlikkus iseendast, oma võimetest, ootustest tööle ja tööandjale. Lisaks ka võrdlemisi kõrge palgaootus, mida põhjendatakse vajadusega saada panuse eest väärilist tasu.

Arvestades Z-generatsiooni eripärasid, on tööandjad päris keerulise väljakutse ees: kas püüda uut generatsiooni kohandada teiste põlvkondade harjumustega või kohandada hoopis organisatsioon Z-generatsiooni harjumustega?

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Teemad:

 • Töölepingu seaduse muudatused võimaldavad luua paindlikumaid töösuhteid alaealistega 
 • Ostja ei saa samadele puudustele tuginedes pärast hinna alandamist enam lepingust taganeda
 • Riigikohus selgitas, millal võib juhatuse liikme ja tema poolt kontrollitava isiku vaheline tehing olla tühine

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, mai Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Uues peatükis 8.1.5. kirjutab Palgainfo Agentuuri analüütik ja konsultant Kadri Seeder töötasu ja soodustuste tähtsusest töötaja motiveerimisel. 

Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuringu tulemused näitavad, et uuringus osalenud ligi 10 000 töötajast ei ole pea pooled (47%) rahul lisatasude teenimise võimalusega, 42% ei ole rahul tööandja pakutavate soodustustega ja 40% põhipalgaga. Kõigist töötingimustest on just tasu komponendid need, millega kõige vähem rahul ollakse. Võib küsida, kas see on normaalne ja mida tähendab ettevõttele see, kui suur osa töötajatest ei ole töötasuga rahul.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Äriühingu pankrotiavalduse esitamise kohustuse rikkumine võib juhatuse liikmele kalliks maksma minna
 • Võlgniku maksejõulisuse hindamine
 • Enammakstud tulumaksu tagastusnõue kui töötasunõudega sarnane sissetulek

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, aprilli Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK advokaat Rahel Behrsin.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Käsiraamatu uues peatükis 6.17. kirjutab Leane Leppik meeskonna- ja motivatsiooniürituste korraldamisest.

Selleks, et täiesti erinevad inimesed koos avatult suhtlema saada, tasub korraldada meeskonna- või motivatsiooniüritus. Tööväliselt koos veedetud aeg lähendab inimesi ja igaüks saab oma tiimikaaslastest rohkem teada. Meeskonnaüritusi saab korraldada ise või leida sobiv partner, kes organiseerimise enda kanda võtab. Suuremas ettevõttes võib üritusi ellu viia meeskondades, väiksemas teha seda kogu ettevõttega koos.

Valdkonna uudis

Raamatupidamise käsiraamatu peatoimetaja ning BDO Eesti raamatupidamisteenuste juht Egle Vainula selgitab videoloengus, mida tõi raamatupidamise seaduse muudatus mikro- ja väikeettevõtjatele ning kuidas majandusaasta aruannete lühendatud vormi kasutada.

Kuigi võimalus väiksemas mahus majandusaasta aruandeid esitada on juba väike- ja mikroettevõtjatele teada, on siin mitmeid nüansse, mis võivad tekitada segadust ja niigi pingelist protsessi aeglustada.

Vaadake videoloengut siit.

Lehed