Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Värskes peatükis 7.14. kõneleb TTÜ töökeskkonna- ja ohutuse õppetooli dotsent ja Riskiekspert OÜ juhataja Karin Reinhold liikumist soodustavatest võimalustest töökohal, kus muidu kiputakse palju istuma. Kas enam liikumist muudab töö ka tulemuslikumaks?

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Oktoobri Õigusuudiste teemad:

 •  Riigikogu võttis 10. juunil vastu uue kindlustustegevuse seaduse, mis jõustub 1. jaanuaril 2016. Rahandusministeeriumi selgitusel korrastatakse uue seadusega kindlustusturgu ja kaitstakse paremini klientide huve, samuti tagatakse Eesti kindlustusandja usaldusväärsus, jätkusuutlikkus ja maksejõulisus.
 •  Riigikohus selgitas näilike tehingute maksustamist olukorras, kus äriühingule pakub konsultatsiooniteenust ühingu juhtorgani liikme kontrolli all olev teine äriühing ja sellel on töölepingulisele suhtele iseloomulikud tunnused.
 •  Riigikohus käsitles olukorda, kus äriühing loovutas võlanõude teise äriühingu vastu oma juhtorgani liikmele. Võlgnikust äriühing esitas loovutuse kehtivusele vastuväite, leides, et selleks ei olnud seaduses nõutavat äriühingu osanike otsust.
 •  Riigikohus analüüsis tähtajalise töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamisega seonduvaid asjaolusid, muu hulgas töötajale makstavaid hüvitisi.

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, oktoobri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Margo Lemetti ja vandeadvokaat Alo Noormets.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Septembri Õigusuudiste teemad:

 • 1. juuli 2015 tõi äriõiguses mitu olulist seadusemuudatust, millega korrigeeritakse eeskätt osaühingute tegevust puudutavaid õigusnorme
 • Uus ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seati ülempiir
 • Riigikohus selgitas äriühingu juhatuse liikme vastutust majandusaasta aruannete õigsuse eest

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, septembri Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vanempartner Aare Tark ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Autor annab nõu

Egle Vainula
BDO Eesti partner ja raamatupidamisteenuste juht, vandeaudiitor
„Raamatupidamise käsiraamatu“ peatoimetaja

 

Rahandusministeeriumi andmetel väljastatakse Eestis ligikaudu 60 miljonit arvet aastas. 2014. aastal saatsid ettevõtted 64% arvetest PDF-formaadis, 19% e-arvetena (masinloetav fail, mille majandustarkavara automaatselt alla laeb) ja 17% paberil. Seega 83% arvetest liigub e-kanalite kaudu, mistõttu säilitavad paljud ettevõtted dokumente elektroonselt.

Mõnelgi ettevõtjal on tekkinud küsimus, kas algdokumentide ainult elektroonne säilitamine on lubatud. RPS § 12 järgi tuleb algdokumente säilitada seitse aastat, § 7 järgi peab algdokument olema kirjalikult taasesitatav. Kui tarkvara dokumentide taasesitust võimaldab, on kõik seaduse­kohane, ostuarveid ei ole vaja printida ega paberil arhiveerida. Kui paberil saadetud ostuarved skaneeritult tarkvarasse lisatakse, võib paberarved hävitada. Tarkvara vahetades tuleb vaid veenduda, et dokumente saab nõutud perioodi jooksul taasesitada.

RPS § 7 lg 1 p 7 järgi peab alg­dokumendil olema majandustehingut kirjendava raamatupidamiskohustuslase esindaja allkiri, mis kinnitab tehingu toimumist. Kuidas algdokument allkirjastada, kui müügiarve edastatakse elektroonselt? Viidatud sättes ei öelda, et allkirjastama peab ettevõtte juht. Esindusõigus võib olla arveid koostaval volitatud töötajal või võib võrdsustada allkirja ostuarve elektroonse aktseptimisega, mis samuti kinnitab tehingu toimumist. Sealjuures ei tohi ettevõtja aga unustada välja töötada tehingupettuseid välistavat sisekontrollisüsteemi.

Eesti on e-arvete kasutajana pigem maha­jääjate seas, näiteks Soomes liigub ligi 74% arvetest nii. Rahandus­ministeerium on algatanud e-arvete kasutuselevõtu edendus­projekti, kus ühe meetmena plaanitakse 2016. aastal teha e-arvete väljastamine kohustuslikuks avalikule sektorile arveid esitavatele ettevõtetele. Asjaomased sätted on lisatud peagi vastuvõetavasse raamatu­pidamise seadusesse. Mida see ettevõtjate  ja raamatupidajate jaoks kaasa toob, analüüsime järgmistes Äripäeva “Raamatu­pidamise käsiraamatu” täiendustes.

Teabevara uuendus

Hea lugeja!

„Juhi käsiraamatu” 47. sisutäiendus on keskendunud eelkõige juhtimise administratiivsetele teemadele, mida käsitlevad, nagu meie käsiraamatus tavaks, oma ala tipptegijad.

Igas äris ja ka avalike teenuste puhul ei saa üle ega ümber teenuste ja kaupade hinnastamise küsimusest. Samal ajal on hinna kujundamise teema küllaltki varjatud, vähe on vastavat kirjandust ning ka meediakajastusi pole palju. Millest lähtuda teenuste ja kaupade hinna määramisel? Kas hind peaks katma kulud ja soovitud kasumieesmärgid, või hoopis taotlema turul teatud imagot, mis ei ole kuludega otseses seoses? Neid ja mitmeid teisi hinnastamise detaile käsitleb turundus- ja projektijuhtimise valdkonna tuntud koolitaja-konsultant ja TTÜ külalisõppejõud Algis Perens peatükis 4.11.1.

Seoses ärimaailma globaalse suundumusega võimaldada töötajatele üha suuremat vabadust tekib juhil tihti küsimus, kuidas tööaega kasutatakse. Et tööaja kasutust analüüsida, tuleb seda esmalt mõõta ja arvestada. Kas tööaega mõõta, kellel mõõta, kui palju mõõta ja milleks mõõta – nendele küsimustele pakub vastuseid Mait Ojamaa Scoro Software OÜst. Peatükist 7.13. leiate ka Eesti ettevõtete juhtide kommentaarid.

Viimase majanduskriisi ajal seisid paljud juhid eriti teravalt silmitsi probleemiga, et ettevõttes nappis parimate töötajate materiaalse motiveerimise võimalusi. Nii kriisi ajal kui ka majanduse kasvufaasis on oluline hoida organisatsioonis inimesi, kes on kompetentsed ja loovad suurimat lisaväärtust. Üks eriti tugev ja pikaajalist pühendumust kasvatav motivatsioonivahend võib olla töötajate osalusoptsiooniprogramm. Selle praktikutest juhtidele võib-olla spetsiifilise teema üksikasju avab peatükis 8.12. KPMG Baltics maksuvaldkonna juht Joel Zernask.

 

 

Arendavat lugemist ja head juhtimist!

Anneli Varjun
„Juhi käsiraamatu” peatoimetaja

 

 

 

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Juuni Õigusuudiste teemad:

•    Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile uue riigihangete seaduse eelnõu, millega tahetakse vähendada halduskoormust, muuta hankemenetlus paindlikumaks ning tagada väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele parem juurdepääs riigihangetele

•    Riigikohus muutis oma senist seisukohta seoses maksuvaidlustega pankrotimenetluses ja leidis, et pankrotimenetluses tuleks maksunõude tunnustamine selgeks vaielda halduskohtus

•    Riigkohus selgitas kahjuhüvitise vähendamist reguleerivate võlaõigusseaduse §-de 139 ja 140 kohaldamist

•    Riigikohus selgitas, et pankrotihalduril on õigus täitmata lepingu alusel juba üleantu tagasi nõuda

•    Riigikohus täpsustas, millist käitumist saab pidada juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumiseks

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, juuni Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tauno Tark ja advokaat Kadri Lember.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Alexander Kotschubei kõneleb juhi isiksust ja rolli käsitlevas artiklis sellest, kuidas töötajad tajuvad juhti tema rollis ja kuidas isiksuse ja rolli tajumise vahekorda suunata saaks. Juhtimisprofessor Ruth Alas toob välja teabemahukate organisatsioonide eripära keskastmejuhi tööst lähtuvalt. Mats Soomre selgitab oma artiklis müüva juhtimisstiili olemust ja soovitab, millal võiks seda kasutada ning eksimusi vältida. 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Mai Õigusuudiste teemad:

 • Uue ehitusseadustiku vastuvõtmise tõttu lisati võlaõigusseadusesse ehitamise müügi- ja töövõtulepingute garantii eeskiri, mis hakkab kehtima 1. juulil 2015
 • Tarbijakrediidilepingu krediidi kulukuse määrale seatakse ülempiir
 • Riigikohus selgitas sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi esitamise võimalusi tasaarvestamise alusel ja andis hinnangu tasaarvestusnõude käsutamisele solidaarvõlausaldajate puhul
 • Riigikohus muutis senist praktikat töötajalt hüvitise väljamõistmisel ja selgitas kohalduvat regulatsiooni olukorras, kus töölepingu erakorraline ülesütlemine osutub tühiseks
 • Riigikohus selgitas ekspertiisi määramise korda

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, mai Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Erki Kergandberg ja jurist Katri Kitsing.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Aprilli Õigusuudiste teemad:

 • Riik astus jõulise sammu, et piirata tarbijalaenudeturgu ja kehtestas kõigile krediidiandjatele ja -vahendajatele range loakohustuse
 • 2016. aasta 1. jaanuarist keelustatakse tarbijakrediidi andjate ja vahendajate reklaamid raadios ja teles
 • 2020. aasta 1. aprilliks ei tohi ravimite hulgimüüjatel olla osalust ega kontrolli apteekides
 • Võeti vastu uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik
 • Arengufondi eestvedamisel muudetakse äriseadustikku paindlikumaks ning iduettevõtetele sobivamaks
 • Riigikohus selgitas tehnovõrkude talumistasude arvestust

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, aprilli Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene partner Hannes Vallikivi ja jurist Sten Andreas Ehrlich.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

 

Õigusuudis
Õigusuudise teade

Märtsi Õigusuudiste teemad:

 • Brüssel I määruse uus sõnastus toob kaasa olulisi muudatusi kohtuotsuste täitmisel teistes Euroopa Liidu riikides
 • 1. jaanuaril 2015 jõustus uus riigilõivuseadus, millega ümardati eurole üleminekul ümber arvutatud riigilõivud, samuti tõi uus seadus kaasa riigilõivude valikulise kasvu
 • Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus osaühingu osade müügi vorminõude kohta
 • Finantsinspektsioon kaotas õiguse nõuda krediidiasutuse juhi tagasikutsumist

Õigusuudised valmivad Äripäeva käsiraamatute ja advokaadibüroo Tark Grunte Sutkiene koostöös, märtsi Õigusuudised koostasid Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat Tanel Pürn ja jurist Edgar-Kaj Velbri.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Lehed