Juht | Äripäeva teabevara
Teabevara uuendus

Kõigepealt tuleb selgeks teha, miks soovitakse töötajale tagasisidet anda: kas eesmärk on protsesside parandamine, töötaja arendamine või mõne tegevuse tõhustamine ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kui tagasiside eesmärk on inimese areng ja tulemuste parandamine, siis sobib n-ö valgusfoori meetod.
„Punane tuli” – tegevus, mis tuleb lõpetada.
„Kollane tuli” – tegevus, mis on suurepärane ja läheb hästi ning millega on hea jätkata.
„Roheline tuli” – mõte, soovitus või ettepanek, millega võiks alustada või mida veel saaks teha. Lugege lähemalt ptk 11.5.  ja 11.5.1.

Töösuhte lõppemine ei ole alati poolte konsensuslik kokkulepe. Mis tingimustel on töölepingu lõppemine õiguslikult põhjendatud, selgitab audiopeatükis 2.15. lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK töösuhete valdkonna juht Siret Saks.

 

Õigusuudis

Detsembrikuu õigusuudiste teemad

  • Maksuvõla kasvavad intressid jäävad endist juhatuse liiget kummitama
  • Lähitulevikus muutub kaupade müügiga seonduv regulatsioon
  • Sportlastest töötajate sotsiaalsed garantiid ja maksud

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Detsembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK jurist Tarvi Salu.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Töölepingu erinevus töö tegemist re­gu­leerivatest võlaõiguslikest lepingutest (töövõtuleping, käsundus­leping jt) seisneb reguleerimisobjektis. Praktikas on ülimalt oluline otsustada, kas töötegija puhul tuleb kohaldada tööseadustes sätestatud tagatisi ning kas töötegija saab nõuda näiteks puhkust või ületunnitöö hüvitamist. Lugege lähemalt ptk 7.5.3. Töölepingulise suhte määramise kontrollküsimused leiate ptk 7.5.4.

Uues audiopeatükis 2.14. räägitakse läbipõlemisest ja sellest, kuidas on seotud teadvelolek ja äritulemuste kasv. Stuudios on juhtimiskonsultant ja koolitaja Mare Pork ning koolitaja Kristjan Rotenberg.

Õigusuudis

Novembrikuu õigusuudiste teemad

 

  • Uuendati rahvusvaheliste sanktsioonide seadmise regulatsiooni
  • Riigikohus seletas kinkelepingute staatust täitemenetluses
  • Riigikohus selgitas, et töötajal on õigus nõuda tööandjalt tööõnnetuse hüvitise saamiseks toimingute tegemist

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Novembrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner, vandeadvokaat Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Töölepinguline suhe on suunatud töötamise protsessi, mitte otseselt tulemuse saavutamise reguleerimisele, kuid tihti on keeruline neil vahet teha. Siiski tuleb arvestada, et väljakujunenud kohtu­praktika järgi peetakse töölepinguks töö tegemiseks sõlmitud lepingut, milles on nii töölepingule omaseid kui ka mitteomaseid tingimusi, kui tööandja ei suuda tõendada, et pooled soovisid sõlmida muu lepingu. Tutvuge uute peatükkidega 7.5., 75.1. ja 7.5.2. 

Uues audiopeatükis 2.13. saab aga kuulata Jaanus Harro Juhtimislabori konverentsil peetud ettekannet rööprähklemise mõjust.

Valdkonna uudis

Tööõiguse küsimustele vastavad Teabevara nõuandekeskuses LEXTAL-i spetsialistid

Töötaja on esitanud arstitõendi selle kohta, et praeguses ametis töötamine on talle vastunäidustatud. Tõendi esitas ta põhjusel, et töösuhe lõppeks tööandja algatusel. Millised on tööandja võimalused tööleping üles öelda? 

Töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 1 sätestab, et tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa mõlemapoolseid huve järgides eeldada töösuhte jätkamist, eelkõige kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. 

Töötaja terviseseisundi hindamisel tuleb seega vaadata, kas töötaja tervislik seisund on võimaldanud tal tööülesandeid senini täita ja kas ta on võimeline tööülesandeid täitma edaspidi. Kui tööandja ütleb töölepingu üles, kaasneb sellega alati vaidlustamise risk. Seega üks võimalus on töötaja saatmine töötervishoiuarsti juurde. Töötervishoiuarst saab hinnata töökeskkonna või töökorralduse sobivust töötajale. Kui ka töötervishoiuarst on vastunäidustusi kinnitanud, siis võib tööandja rakendada TLS § 88 lg 1 p 1, kui tal ei ole töötajale pakkuda teist sobivat tööd.

 

Õigusuudis

Oktoobrikuu õigusuudiste eriväljaanne: millega tuleb arvestada leppeta Brexiti korral?

  • Äriühingud
  • Kohtumenetlus
  • Kaubamärgid

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös. Oktoobrikuu õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.13. lahkab meditsiiniteaduste doktor Jaanus Harro Juhtimislabori konverentsi „Kuidas saavutada vähemaga rohkem?“ ettekandes rööprähklemise mõju inimese ajule ning psüühikale. 

Teabevara uuendus

Kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, lähevad tööandjale üle üksnes töötaja (tööülesannete käigus tekkinud) varalised õigused. Isiklikes õigustes tuleb pooltel eraldi kokku leppida ja see kokkulepe peab olema kirjalikus vormis. Kokkuleppe puudumise korral eeldatakse, et isiklikud õigused kuuluvad teose autorile. Kui soovitakse, et töötaja ei saaks ise oma isiklikke õigusi teostada ega neid ka teistele isikutele litsentsida, tuleb pooltel sõlmida ainulitsentsileping või lisada asjakohane klausel töölepingusse või muusse töö tegemise lepingusse. Lugege lähemalt uuendatud peatükist 7.15.

Uues audiopeatükis 2.12. räägitakse, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mis aitab töötajaid ettevõttes hoida. 

Teabevara uuendus

Uues audiopeatükis 2.12. räägitakse, millised on Tele2 eesmärgid praegu ja tulevikus, mida tähendab hea juhtimine ning suurepärane motivatsioonipakett, mis aitab töötajaid ettevõttes hoida. Stuudios on Tele2 personalidirektor Helena Evert ning personaliarenduse spetsialist Mihkel Joasoo. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Lehed