Personalijuhtimine | Äripäeva teabevara

Personalijuhtimine

Teabevarad

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, veebruari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Iga päev ilmub erinevates blogides, portaalides ja uudiskirjades sisukaid artikleid sellest, milline on hea juhtimine, kuidas meeskonna koostööd parandada, kuidas töötajaid motiveerida jne. Selle taustal on saanud teenimatult vähe tähelepanu üks väga oluline tööheaolu külg – töö ise. Noor inimene lõpetab põhi- või keskkooli ja mõtleb, mis teda huvitab, mida edasi õppida ning mis tööd ta tulevikus teha soovib. Seejärel otsib ta võimalusi, kuidas oma teadmisi ja oskusi ellu viia ning kuidas arendada end professionaalselt. Praegu on inimestel sageli mitu karjääri, ja sama muster toimib ka täiskasvanuna uut karjääri valides. Miks me siis unustame töö käigus töö? Teemast saab pikemalt lugeda peatükist 9.2.2.

Väga paljud personalijuhtimise funktsioonid liiguvad üha enam infotehnoloogilisse keskkonda – pilve või arvuti tarkvarasse. Nii on asunud värbamine, inimeste hindamine ja ka töösuhted üldisemalt (eelkõige andmed ja dokumendid) digitaalsesse vormi. See on paratamatu, sest üldise globaliseerumise ja traditsioonilise töödisaini muutumisega suureneb ka vajadus operatiivsuse ning paindlikkuse järele personalijuhtimises. Personalitöö tarkvaralahendustest saab lähemalt lugeda peatükist 3.8.2.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Statistikaameti iga nelja aasta tagant korraldatav uuring “Töötasu struktuur” kogub andmeid ametite töötasude kohta ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt valimi alusel. Valimis on kõik 150 ja enama töötajaga ettevõtet ning asutust, kuid nende töötajatest tehtud valik on juhuslik. Alla 150 töötajaga ettevõtetest, asutustest ja mittetulundusühingutest on koostatud valim, kus on võetud arvesse üksuse tegevusala. Ametirühmade palgastatistikast saab lugeda lähemalt peatükist 7.6.2.

Sarnaselt Eesti statistikaametile, koguvad ja analüüsivad ametite töötasude andmeid ka Läti ja Leedu statistikaametid. 2016. a lõpus avaldati esimesed tulemused, millega saab tutvuda peatükis 7.6.2.1.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Juhtidel ja ettevõtjatel on sageli ambitsioonikad ning rohkelt ressursse nõudvad eesmärgid. Nad teavad hästi, et edukuse eelduseks on õige meeskond – heade
töötajate värbamises peitub suur jõud. Samas, paljud juhid ja ettevõtjad näevad kurja vaeva, et meelitada enda juurde just neid spetsialiste, keda neil on vaja kõige enam. Kandidaadi kogemusest saab lähemalt lugeda peatükist 5.1.1.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Hanna Jõgi ja Marili Lenk ettevõttest Personalidisain kirjutavad sellest, kuivõrd järjepidev peab olema ettevõtte töö töötajate hoidmise nimel. “Kuidas külvad, nõnda lõikad!” on nende kindel seisukoht. Palju on arutelusid teemal, kuidas värvata häid töötajaid, kust neid leida ning kuidas neid panna just enda ettevõtet valima. Läbimõeldud värbamisstrateegiaga pole see sugugi raske ning oma ala spetsialistid ongi leitud. Kui palju aga mõtleme ja räägime sellest, kuidas neid töötajaid seejärel oma ettevõttes hoida? Teemast lähemalt saab lugeda peatükkidest 9.5. ja 9.5.1

Marili kirjutab veel teiselgi teemal üks-ühele vestlustest, mida laiemalt tuntakse arenguvestluste nime all. Praegused ettevõtted on uuenduste lainel ning inimesed otsivaid väljakutseid tihemini kui kunagi varem, mistõttu püüavad tööandjad hoida häid spetsialiste erinevate motivatsioonipakettidega. Enamasti kiputakse aga unustama, et kõige mõjusam võimalus, kuidas oma töötajaid väärtustada, on nendega rääkida ja neid tähele panna. Levinuim viis juhi ja alluva „tõsiseks“ vestluseks on ikka ja jälle olnud arenguvestlus, kuid siinkohal tuleb tõdeda, et formaalne, kord aastas toimuv arenguvestlus on ajalugu. Võimu võtavad üks-ühele vestlused, mis on efektiivsemad kui esmapilgul arvatagi võiks. Lähemalt saab lugeda peatükist 6.8.1.

Marit Alaväli ja Madli Ulp avavad kahe tähekombinatsiooni IT ja HR omavaheliste seoste tagamaid. Ajal, mil internet, sotsiaalmeedia ning AT-süsteemid (applicant tracking systems) on osa personalitöötaja igapäevaelust, tuleb olla üha nutikam ning proaktiivsem, et potentsiaalsetele töötajatele silma jääda ning parimate talentide eest võidelda. Digilahendused on personalitöö toimimist muutnud ning tulevikutrendid ennustavad tehnoloogia  mõjuvõimu jätkuvat kasvu. Häid tehnoloogilisi lahendusi kasutades saavad igas suuruses ettevõtted luua sidemeid kvalifitseeritud uute töötajatega ja tugevdada suhteid olemasolevatega. Tehnoloogia mõjust personalitööle kirjutame peatükis 3.8.1.

Pille Näks ja Kaija Teemägi uuendasid ajale jalgu jäänud peatükki 4.9. Töökorralduse reeglistik. Nimelt ei kasutata enam töölepingu seaduses (TLS, jõustunud 1. juulil 2009) terminit „töösisekorraeeskiri”. Selle asemele on tulnud mõiste „tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele”. Praktikas on välja kujunenud lühem nimetus „töökorralduse reeglid/reeglistik” või „töökorralduse üldised reeglid”. Peatükk annab ülevaate, kas ja mis on muutnud.

 

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

Töölepingu seaduses (TLS, jõustunud 1. juulil 2009) ei kasutata enam terminit „töösisekorraeeskiri”. Selle asemele tuli termin „tööandja kehtestatud reeglid töökorraldusele”. Praktikas on välja kujunenud lühem nimetus „töökorralduse reeglid/reeglistik” või „töökorralduse üldised reeglid”. Tööandja ei pea töökorralduse reegleid kehtestades neid enam tööinspektsiooniga kooskõlastama. Reeglid tuleb koostada ja esitada heauskselt, selgelt ning arusaadavalt. Töökorralduse reeglistikust saab lähemalt lugeda siit.

Lehed