Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

10.1.2. Looduskaitsenõuded

Rannale, kaldale ja looduskaitsealadele ehitamist reguleerib looduskaitseseadus. Ehitamise ja ka inimese soovitava muu majandusliku tege­vuse poolest on looduskaitseseaduse kõige olu­li­sem printsiip see, et kõik looduskaitseseaduses nime­tatud otsuseid tegevad isikud peavad otsuste tegemisel läh­tuma tasakaalustatud ja säästva arengu põhi­mõ­te­test ning kaaluma iga kord alternatiivsete, looduskaitse seisu­kohalt tõhusamate lahenduste rakendamise või­malusi.