Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.5. Keskkonnamõju hindamine

Eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra sätestab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS).

Keskkonnamõju on tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või varale.

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ...