Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

7.2.2.1. Enne 7. aprilli 2017 ehitatud ehitiste tuleohutusnõuded

Enne 7. aprilli 2017 õiguslikul alusel ehitatud ehitisele, mida kasutatakse sellele ettenähtud kasutusotstarbe kohaselt, ja ehitavale ehitisele, mille kohta on enne siseministri 30. märtsi 2017. aasta (jõustunud 7. aprill 2017) määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ jõustumist väljastatud kehtiv ehitusluba, kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, esitatud ehitusteatis, ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlus, kohaldataks...