Ehituse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

5.3. Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised tööd

Ehitise asukoha maaüksuse omadustest tulenevalt või­vad lisaks detailplaneeringule ja ehitise arhi­te­k­tuur­se­­­tele ning ehituslikele lisa- või projekteerimis­tin­gi­mus­­­tele olla ehitise püstitamiseks koostatava ehi­tus­pro­­­jekti aluseks ka ehitusgeoloogilised ja -geo­de­e­ti­li­sed­­ tööd ehk ehitusuuringud.

Ehitusuuringute eesmärk on saada teada vajalikke läh­te­­­andmeid maa-alade planeerimiseks, ehitus­pro­jek­ti koos­­tamiseks ja ehitami...