Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.11. Üleandmise-vastuvõtmise akt (üürilepingu sõlmimine)

Lisa nr __ üürilepingule __. ____________ 20__. a.

Üleandmise - vastuvõtmise akt

Tallinnas, ___. _____________ 20__. a.

____________________________________, edaspidi nimetatud Üürileandja

ja

__________________________, edaspidi nimetatud Üürnik,

on allkirjastanud käesoleva akti tõendamaks, et Üürileandja on andnud Üürnikule üle Tallinnas...