Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.16. Üleandmise-vastuvõtmise akt (üürilepingu lõppemine)

Üleandmise-vastuvõtmise akt

Tallinnas, ___. _____________ 20___. a.

__________________________, edaspidi nimetatud üürnik

ja

__________________________, edaspidi nimetatud üürileandja,

on allkirjastanud käesoleva akti tõendamaks, et üürnik on tagastanud üürileandjale üürniku poolt ___. _________ 20___. a sõlmitud üürilepingu alusel kasutusel olnud äriruumid Tal...