Dokumendinäidiste teabevara

11.8.4. Teade töökeskkonnaspetsialisti määramise kohta

Alus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (TTOS) § 16. Töökeskkonnaspetsialist

(10): Tööandja teavitab määratud töökeskkonnaspetsialistist Tööinspektsiooni kirjalikult või Tööinspektsiooni kliendiportaali kaudu kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne päeva jooksul määramisest arvates, esitades tema ees- ja perekonnanime, ametikoha ning kontaktandmed.