Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.32. Taotlus tagaseljaotsuse tegemiseks tsiviilasjas

Märkus. Näidistaotlus tagaseljaotsuse tegemiseks, kui hagile on jäetud vastamata.

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku peatükk 44 reguleerib kohtule vastamata jätmise ja menetlusosalise kohtuistungilt puudumise tagajärjed. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 sätestab tagaseljaotsuse tegemine hagile vastamata jätmise korral.

(1) Kohus võib hageja taotlusel...