Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.39. Selgitused riigilõivu tasumise kohta tsiviilkohtumenetluses

Riigilõiv on menetlustoimingu (avalduse, kaebuse või taotluse läbivaatamise) eest makstav rahasumma, mis tuleb tasuda enne lõivustatud toimingu tegemist seaduses ette nähtud juhul ning riigilõivuseaduses (edaspidi RLS) sätestatud määras. Tsiviilkohtumenetluses tasutakse riigilõivu RLS-i 5. peatüki ja riigilõivuseaduse lisas 1 toodud alustel.

RLS-i § 22 lg 1 sätestab, missuguste toimingute eest riigilõivu ei võeta...