Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.30. Notariaalselt tõestatud kinnisvara müügilepingust taganemise avaldus müüja rikkumisele tuginedes

Märkus. Müüja peab kinnisvara, sh ennekõike elamu ja korteriomandi müümisel arvestama, et lepingueseme puuduseks on elementaarsetele elutingimustele mittevastav eluruum. Võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 14 lg 2 esimese lause kohaselt peab lepingueelseid läbirääkimisi pidav või muul viisil ettevalmistav isik teatama teisele poolel...