Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.34. Kompromissleping ja menetluse lõpetamise avaldus tsiviilasjas

Märkus. Näidis hagimenetluses kompromissi sõlmimiseks ja sellega seoses avaldus menetluse lõpetamiseks. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 4 lõike 3 kohaselt võivad pooled lõpetada hagimenetluse kohtuliku kompromissi sõlmimisega. Hageja võib esitatud nõudest loobuda ja kostjal on õigus tema vastu esitatud nõuet tunnustada (hagi õigeks võtta) ning sama paragrahvi lõike 4 järgi peab kohus kogu menetlu...