Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.16. Juhised maksekäsu kiirmenetluse avalduse täitmiseks

Maksekäsu kiirmenetlus on formaliseeritud menetlus, mis võimaldab võlausaldajal hagimenetlusest kiiremini ja väiksemate kulutustega saada täitedokument (maksekäsk). Maksekäsu kiirmenetlust reguleerib tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 49. peatükk (§-d 481–497).

Maksekäsumenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Seetõttu on oluline, et avaldus oleks korrektselt täid...