Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.8. Eluruumi üürileping (ingliskeelne näidis veebis)

Eluruumi üürileping

Tallinnas, ____. _________________ 20__. a.

_____________________, edaspidi nimetatud üürileandja, isikukood (registrikood) _____________________, elukoht (asukoht) ________________________, (kelle esindajana tegutseb ____________________)

ja

_____________________, edaspidi nimetatud üürnik, isikukood (registrikood) _____________________, (kelle esindajana tegutseb ___________________), keda edaspidi nimetatakse eraldi pool ja mõlemat koos pooled, sõlmivad eluruumi üürilepingu, edaspidi nimetatud leping, alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga annab üürileandja üürnikule tasu eest ajutiseks kasutamiseks üürileandjale kuuluva korteri nr ___, mis asub Tallinnas ___________ tänaval, elamus nr ____, üldpinnaga ______ m², mis koosneb ___ toast, ___ köögist, ____ vannitoast, ___ tualettruumist, _____ rõdust, ____ panipaigast, edaspidi nimetatud eluruum.

1.2. Üürileandja annab eluruumi üürnikule üle korras ja nõuetekohaselt toimiva veevärgi ja kanalisatsiooniga, korras ja kasutamiseesmärgile vastava küttesüsteemi, ventilatsiooni- ja elektrisüsteemiga, samuti koos järgmise sisustuse ja kodutehnikaga: __________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.3. Üürileandja annab eluruumi üürnikule kasutada alates __. _________ 20__. a kuni ___ ___________. ______. a.

2. Üür ja kõrvalkulud

2.1. Üürnik kohustub tasuma üürileandjale eluruumi kasutamise eest igal kuul üüri summas ________________ (___________) eurot.

2.2. Lisaks punktis 2.1. toodud üürile tasub üürnik lepingu kehtivusajal:

2.2.1. kõigi tema tarbitud kommunaalteenuste (sealhulgas soe ja külm vesi, kanalisatsioon ja küte) eest vastavalt kehtestatud tariifidele ja arvestite näitudele teenust pakkuva või seda vahendava isiku esitatud arvete alusel;

2.2.2. elektrienergia eest kehtestatud ametlike tariifide alusel vastavalt voolumõõtja näidule;

2.2.3. hoone korrashoiu- ja parenduskulude eest vastavalt korteriühistu poolt esitatud arvetele.

2.3. Üürnik on kohustatud tasuma lepingu sõlmimisel ettemaksuna ühe (1) kuu üürisumma. Edaspidi tasub üürnik üüri maksustamisele kuuluva kuu eest jooksva kuu ___. kuupäevaks.

2.4. Üüri tasumisega viivitamisel maksab üürnik üürileandjale viivist null koma null kuuskümmend kuus protsenti (0,066%) tasumisele kuuluvast summast iga maksmisega viivitatud kalendripäeva eest.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Üürnik on kohustatud:

3.1.1. eluruumi valduse üürileandjalt vastu võtma ja eluruumi selle vastuvõtmisel hoolikalt üle vaatama;

3.1.2. kasutama eluruumi sihipäraselt vastavalt lepingule ja eluruumi otstarbele, s.o elamiseks;

3.1.3. pidama kinni heakorra, sanitaar- ja tuleohutuse eeskirjadest eluruumis ja elamu üldkasutatavates kohtades;

3.1.4. arvestama majaelanike ja naabrite huvidega;

3.1.5. hüvitama täielikult eluruumi hävimisest ja/või kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui eluruum oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta eluruumi hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad eluruumi lepingujärgse kasutamisega;

3.1.6. kõrvaldama oma kulul eluruumis ilmneva puuduse, mida saab kõrvaldada eluruumi harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või hooldamisega;

3.1.7. lubama üürileandjal eluruum üle vaadata, kui see on vajalik eluruumi säilitamiseks, võõrandamiseks või üürimiseks teisele isikule;

3.1.8. mitte andma eluruumi allüürile ilma üürileandja kirjaliku loata;

3.1.9. lepingu viimasel kehtivuspäeval tagastama eluruumi koos päraldistega seisundis, mis vastab lepingujärgsele kasutamisele, arvestades normaalset kulumist.

3.2. Üürileandja on kohustatud:

3.2.1. andma eluruumi lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis üürnikule üle hiljemalt ___. _________ 20__.;

3.2.2.võimaldama üürnikul eluruumi kasutamist vastavalt käesolevale lepingule;

3.2.3. mitte keelduma üürnikule nõusoleku andmisest eluruumis parenduste ja muudatuste tegemiseks, kui see on vajalik eluruumi kasutamiseks;

3.2.4. mõjuva põhjuseta mitte sekkuma üürniku eraellu;

3.2.5. tasuma avariiremondi kulud, kui avarii pole põhjustatud üürniku süül.

3.3. Üürnikul on õigus:

3.3.1. teha eluruumis parendusi ja muudatusi vaid üürileandja kirjalikul nõusolekul;

3.3.2. lepingu lõppemisel võtta ära eluruumis tehtud parenduse või muudatuse, kui see on võimalik eluruumi kahjustamata;

3.3.3. majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ja töövõimetuid vanemaid. Teiste perekonnaliikmete majutamiseks on üürnikul õigus üürileandja kirjalikul nõusolekul.

4. Lepingu jõustumine ja lõppemine

4.1. Käesolev leping lõpeb punktis 1.3. toodud tähtaja möödumisel, samuti lõppemisel muul seaduses või lepingus toodud alusel.

4.2. Üürnikul ja üürileandjal on võlaõigusseadusest tulenevad õigused lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks seaduses ettenähtud alustel ja korras.

4.3. Sealhulgas võib üürileandja üürilepingu üles öelda, kui:
4.3.1. üürnik on viivituses kahel järjestikusel maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude, hoone korrashoiu- ja parenduskulude või nende olulise osa maksmisega;
4.3.2. võlgnetav üür või tagatisraha ületab kahe kuu eest maksmisele kuuluva üüri või
4.3.3. võlgnetavad kõrvalkulud või hoone korrashoiu- ja parenduskulud ületavad kahe kuu eest maksmisele kuuluvad vastavalt kõrvalkulud või hoone korrashoiu- ja parenduskulud.

4.4. Üürileandja võib lepingu käesoleva lepingu punktis 4.3 nimetatud alusel üles öelda, kui ta on andnud üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja, hoiatades, et antud tähtaja jooksul võlgnevuse tasumata jätmise korral ütleb ta lepingu üles.

5. Leppetrahv

5.1 Üürileandjal on õigus nõuda üürnikult leppetrahvi tasumist, kui üürnik on rikkunud oluliselt käesoleva lepingu punktides 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.8 ja 3.1.9 sätestatud kohustusi.

5.2 Üürileandjal on õigus küsida ühe rikkumise kohta leppetrahvi summas kümme protsenti (10%) kokkulepitud üürist ja kõrvalkuludest ning hoone korrashoiu- ja parenduskuludest ühe kuu kohta.

5.3 Üürnikult ühes kuus nõutavate leppetrahvide summa ei tohi ületada kakskümmend protsenti (20%) kokkulepitud üürist ning ka kõrvalkuludest ja hoone korrashoiu- ja parenduskuludest.

6. Muud tingimused

6.1. Käesolevas lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest.

6.2. Üks pool edastab teisele poolele lepingust tulenevad teated telefoni, e-posti või faksi teel, v.a juhtudel, kui lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm.

Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

6.3. Sellest lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vahel heas usus peetavate läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused üürikomisjonis või kohtus Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud alustel ja korras.

6.4. Lepingule võib poolte kokkuleppel lisada lepinguga reguleerimata küsimuste lahendamiseks kirjalikke lisasid, mis moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

6.5. Leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb üürileandjale ja teine üürnikule.

6.6. Poolte kontaktandmed:

Üürileandja:

__________________________________

postiaadress: ____________________

tel: ______________________________

e-post: __________________________

 

Üürileandja:

_________________________________

Üürnik:

__________________________________

postiaadress: ____________________

tel: ______________________________

e-post: __________________________

 

Üürnik:

_________________________________