Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.15. Avaldus üürilepingu ülesütlemise kohta (äriruum)

Märkus: Selle näidise puhul on tegemist üürileandja äriruumi üürilepingu ülesütlemise avaldusega.

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Tallinnas, ___. _______ 20___. a