Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.31. Avaldus tagastatava tulumaksu arestimiseks

Märkus. Näidisavaldus, millega kohtutäitur arestib võlgnikule tagastatava tulumaksu.

Täitemenetluse seadustiku (TMS) § 118 sätestab nõude sissenõudmise kolmandalt isikult. Eeltoodu järgi (lõige 1) on sissenõudjal nõude arestimise korral õigus nõuda kolmandalt isikult võlgniku asemel kohustuse täitmist enda kasuks kohtutäiturile, sealhulgas õigus esitada ha...