Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

8.1. Avaldus kohtutäiturile igakuise elatusmiinimumi võimaldamiseks ja alusetult kinni peetud raha tagastamiseks

Märkus. Täitemenetluse seadustik (edaspidi TMS) sätestab võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitedokumendi täitmise menetluse. TMS-i § 130 sätestab sissetuleku arestimise ja sama paragrahvi lõike 1¹ alusel loetakse sissetulekuks võlgniku töötasu jm sellesarnane tasu, päevaraha, konkurentsist hoidumise tasu, intellektuaalse omandi üleandmisest või kasut...