Dokumendinäidiste teabevara

Tutvustus

2.9. Äriruumi üürileping (ruumid) (ingliskeelne näidis veebis)

Äriruumi üürileping

Tallinnas, ____. ___________________ 20__. a.

________________________, edaspidi nimetatud üürileandja, registrikood __________________, asukoht ______________________________________, kelle esindajana tegutseb _____________________________

ja

_____________________________, edaspidi nimetatud üürnik, registrikood ___________________, asukoht _____________________________________, kelle esindajana tegutseb _________________________, keda edaspidi nimetatakse eraldi pool ja mõlemat koos pooled, sõlmivad üürilepingu, edaspidi nimetatud leping, alljärgnevatel tingimustel:

1. Lepingu ese

1.1. Lepinguga annab üürileandja üürnikule kasutada Tallinnas, __________________ asuva hoone ___________ (____) korrusel paiknevad äriruumid, üldpinnaga ______ m², edaspidi nimetatud ruumid. Ruumide paiknemine Tallinnas, ______________ (aadress) asuvas hoones on tähistatud lepingu lisaks 1 oleval plaanil punase joonega.

1.2. Ruumid antakse üürnikule kasutada ________________________ (otstarve).

1.3. Ruumide üürnikule üleandmise kohta koostavad pooled üleandmise-vastuvõtmise akti, milles fikseeritakse ruumide seisukord, samuti muud ühe poole nõudel vajalikud tingimused. Üleandmise-vastuvõtmise akt moodustab pärast mõlema poole allkirjastamist selle lepingu lisa 2.

1.4. Üürniku esindaja tõendab allkirjaga lepingul, et üürnik on põhjalikult tutvunud ruumidega, on teadlik nende seisukorrast ja kinnitab, et see vastab ruumide lepingujärgse kasutamise seisundile.

2. Üür ja kõrvalkulud. Tagatisraha

2.1. Üürniku poolt ruumide kasutamise eest üürileandjale tasumisele kuuluv üür alates ruumide üürniku valdusse andmise päevast on ___________________________ (___________) eurot ühes kuus, millele lisandub käibemaks kehtivas määras. Selles punktis fikseeritud üürisumma sisaldab vaid tasu ruumide kasutamise eest.

2.2. Lisaks punktis 2.1. toodud üürile tasub üürnik üürileandjale ruumide kasutamisega seotud muud kõrvalkulud nagu arved veevarustuse ja kanalisatsiooni, elektrienergia, kütte, koristuse, prügiveo ja telefoni kasutamise eest, edaspidi nimetatud kommunaalteenus või kommunaalteenused. Üürnik tasub üürileandjale kommunaalteenuste eest arvestite näitude või teenuse osutaja kehtestatud tariifide alusel, välja arvatud juhul, kui nimetatud teenuste eest tasutakse kooskõlastatult üürileandjaga teenuse vahetule osutajale viimasega sõlmitud eraldi lepingu alusel.

2.3. Kui üürnik hakkab tarvitama ruumide kasutamisega seotud kommunaalteenust, mida lepingu punktis 2.2. pole nimetatud, lähtuvad pooled tasumise korra kindlaksmääramisel lepingu punktis 2.2 sätestatust.

2.4. Lepingule allakirjutamise päevast ____________________ (____) pangapäeva jooksul tasub üürnik üürileandjale lepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha _____ (____) kuu üürisumma ulatuses, s.t ____________________ eurot. Eelmises lauses fikseeritud tagatisraha tagab lepingu kehtivusajal ja ______ (____) kuu jooksul pärast lepingu lõppemist lepingust tulenevate kõikide põhi- ja kõrvalnõuete täitmise. Tagatisrahalt intresse ei arvestata. Tagatisraha tasumisega viivitamisel rohkem kui kümme (10) kalendripäeva on üürileandjal õigus lepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult üürnikule.

2.5. Lepingu punktis 2.4. fikseeritud tagatisraha kuulub lepingut nõuetekohaselt täitnud üürnikule tagastamisele ______ (____) kuu jooksul arvates lepingu lõppemisest eeldusel, et üürileandjal ei ole üürniku vastu rahalisi nõudeid ja/või puudub alus selliste nõuete tekkimiseks. Tagatisrahast võib maha arvestada üürniku lepingujärgsed võlgnevused tasumisele kuuluvate maksete osas ja/või üürileandja varale tekitatud kahju. Tagatisraha üürnikule tagastamisega viivitamisel on üürnikul õigus nõuda üürileandjalt viivist ______ protsenti (___%) tagatisraha summast iga tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest.

2.6. Üürnik on kohustatud maksma üüri hiljemalt maksustatava kalendrikuu _____________ (____) kuupäevaks üürileandja esitatud arves osutatud arvelduskontole, kusjuures üürileandja on kohustatud väljastama üüri tasumise alusena arve hiljemalt __________ (____) kalendripäeva enne üüri tasumise tähtpäeva. Ruumide üürniku valdusse üleandmise kalendrikuul tasub üürnik üüri proportsionaalselt üüriperioodi esimesel kalendrikuul ruumide faktilise kasutamise päevade arvuga ______________ (____) päeva jooksul alates arve esitamisest.

2.7. Üürnik tasub kommunaalteenuste eest hiljemalt maksustamisele järgneva kalendrikuu ________ (____) kuupäevaks üürileandja esitatud arves osutatud arvelduskontole, kusjuures üürileandja on kohustatud väljastama kommunaalteenuste tasumise alusena arve hiljemalt ______________ (___) kalendripäeva enne kommunaalteenuste tasumise tähtpäeva. Juhul kui üürnik tasub vastavalt kokkuleppele üürileandjaga mõne kommunaalteenuse eest otse teenuse vahetule osutajale, maksab üürnik vastava kommunaalteenuse eest teenuse osutaja esitatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

2.8. Üürileandjal on õigus ühepoolselt suurendada üürisummat iga 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödumisel. Esimest korda tekib üürisumma korrigeerimise õigus alates „______”. ______________ ________. a. Edaspidi korrigeeritakse üürisummat täiendavate kokkulepeteta iga 12 (kaheteistkümne) kalendrikuu möödumisel viimasest üürisumma korrigeerimise päevast arvates. Üürisumma korrigeerimise iga-aastane määr on kuni ______ protsenti (___%) eelmisel perioodil kehtinud üürisummast.

Üürniku keeldumine korrigeeritud üürisumma tasumisest lepingus fikseeritud alustel ja korras annab üürileandjale õiguse leping erakorraliselt üles öelda ühe(1)kuulise etteteatamistähtajaga.

2.9. Lepingujärgsete maksete tasumisega viivitamisel maksab üürnik viivist _____________________ protsenti (____%) tasumisele kuuluvast summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Üürnik on kohustatud:

3.1.1. kasutama ruume hoolikalt ja nende sihtotstarbe järgi, s.t _________;

3.1.2. tasuma lepingus fikseeritud maksed õigeks ajaks;

3.1.3. takistamata lubama üürileandja esindajaid ruumide ja nendes asuvate kommunikatsioonide seisukorra kontrollimiseks ruumidesse tingimusel, et see ei takista üürniku normaalset majandustegevust;

3.1.4. taluma ruumides tehtavaid töid ja muid mõjutusi, mis on vajalikud ruumide säilitamiseks, puuduste kõrvaldamiseks, kahju ärahoidmiseks või selle tagajärgede kõrvaldamiseks;

3.1.5. tegema omal kulul ruumide säilimiseks vajalikku hooldus- ja jooksvat remonti, mida üürileandja lepingu lõppemisel ei hüvita;

3.1.6. üürileandja nõudmisel tegema lepingu kehtivuse ajal omal kulul ruumide kapitaalremonti juhul, kui selle tegemise vajadus tekkis üürniku süül;

3.1.7. omal kulul varustama ruumid tulekustutusvahenditega;

3.1.8. teatama viivitamata üürileandjale ohust ruumidele, kui ohu tõrjumiseks tuleb abinõud tarvitusele võtta, sh ruumides toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes kohe tarvitusele abinõud nende tagajärgede likvideerimiseks;

3.1.9. üürniku jagunemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel, kui sellega kaasneb poole muutus, teatama sellest kirjalikult üürileandjale vähemalt 1 (üks) kuu ette, pankrotimenetluse algatamisest tema vastu koheselt;

3.1.10. enne reklaami paigaldamist kooskõlastama üürileandjaga reklaami paigaldamise Tallinnas, ___________  asuva hoone välisfassaadile, jäädes vastavalt kehtivatele õigusaktidele ise reklaami eest vastutavaks. Samuti tasub üürnik reklaamimaksu, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest;

3.1.11. mitte kasutama seadmeid ja tehnoloogiat, mis tekitavad üldkehtivatest normidest suuremat vibratsiooni ja müra, raadio- ja TV häireid, ümbrust ja keskkonda kahjustavat tolmu, mürgiseid gaase, kahjulikku kiirgust, kanalisatsioonikahjustusi ning elektrivõrgu ülekoormust;

3.1.12. vastutama õigusaktide kohaselt ruumides ja selle ümbruses avaliku korra eest, samuti tagama, et üürniku kliendid järgiksid kehtivaid avaliku korra nõudeid;

3.1.13. järgima ruumides sanitaar-, tööohutuse, tuleohutuse ja ruumide ekspluateerimise eeskirju;

3.1.14. kooskõlastama kõik ruumides tehtavad muudatused ja parendused eelnevalt kirjalikult üürileandjaga, sh lepingu punktis 3.1.5. nimetatud remondi;

3.1.15. ruumide osalise või täieliku allüürile või muul alusel kasutusse andmise kooskõlastama eelnevalt kirjalikult üürileandjaga;

3.1.16. lepingu lõppemisel tagastama ruumid lepingu viimasel kehtivuspäeval üürileandjale. Tagastamisega viivitamisel kohustub üürnik maksma üürileandjale leppetrahvi ____________ protsenti (____%) ühe kuu üürisummast iga kohustuse täitmisega viivitatud kalendripäeva eest. Üürniku poolt üürileandjale tagastatavad ruumid peavad olema üürnikule üleandmisel koostatud üleandmise-vastuvõtmise aktis fikseeritud seisundis, arvestades ruumide lepingujärgsest kasutamisest tulenevat normaalset kulumist või üürniku poolt üürileandja loal tehtud parenduste või muudatuste tõttu eelnimetatud aktis fikseeritust paremas seisundis.

Ruumide üürileandjale üleandmisel koostatakse ruumide üleandmise-vastuvõtmise akt, mille peavad allkirjastama mõlemad pooled;

3.1.17. hüvitama täielikult ruumide hävimisest ja kahjustumisest tuleneva kahju, mis tekib ajal, kui ruumid oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta ruumide hariliku kulumise, seisukorra halvenemise ega muutuste eest, mis kaasnevad ruumide lepingujärgse kasutamisega.

3.2. Üürileandja on kohustatud:

3.2.1. andma ruumid koos päraldistega lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis üürnikule üle hiljemalt ___. ____________ 20__. a. Kui üürileandja ruumide üürniku kasutusse andmisega tahtlikult viivitab, on üürileandja kohustatud tasuma üürnikule viimase nõudel leppetrahvi ____________ protsenti (___%) lepingu punktis 2.1. fikseeritud üürisummast iga kohustuse täitmisega viivitatud kalendripäeva eest. Enam kui kolmekümne (30) kalendripäevase viivituse korral on üürnikul õigus lepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult üürileandjale;

3.2.2. võimaldama üürnikul kooskõlas lepinguga kasutada ruume ulatuses ja viisil, mis on vajalik ruumide lepingujärgseks valdamiseks ja kasutamiseks;

3.2.3. oma õiguste ja kohustuste täitmisel segama võimalikult vähe üürniku majandustegevust;

3.2.4. teatama üürnikule talle teada olevatest võimalikest elektri-, vee- või muu varustuse katkestustest või häiretest;

3.2.5. tasuma ruumide eest kõik riiklikud ja kohalikud maksud;

3.2.6. mitte keelduma nõusoleku andmisest ruumides üürniku tehtavateks parendusteks ja muudatusteks, kui parenduste ja muudatuste tegemine on vajalik ruumide kasutamiseks või nende mõistlikuks majandamiseks.

3.3. Üürnikul on õigus:

3.3.1. vastavalt vajadustele ning ruumide kasutamise eesmärgile kasutada takistamatult ruume ja neis olevaid kommunikatsioone, sh elektrit, vett ja kanalisatsiooni;

3.3.2. teha ruumides parendusi ja muudatusi vaid üürileandja eelneval kirjalikul nõusolekul niivõrd, kuivõrd sellega ei suurendata ruumide väärtust oluliselt;

3.3.3. paigaldada omal kulul üürileandjaga kooskõlastatult Tallinnas, ______________ asuva hoone välisküljele ja/või ruumidesse sisult ja vormilt õigusaktide nõuete ja heade kommetega kooskõlas olevat välisreklaami, äriühingu nimesilte ja logo ning muud sümboolikat, jäädes ise eeltoodu eest vastutavaks ja tasudes kõik sellega seoses olevad maksud ja kulud;

3.3.4. lepingu lõppemisel võtta ära ruumides tehtud parenduse või muudatuse, kui see on võimalik ruume kahjustamata.

3.4. Üürileandjal on õigus:

3.4.1. saada üüri ja muid lepingu alusel üürniku poolt tasumisele kuuluvaid summasid;

3.4.2. kontrollida ruumide lepingujärgset sihipärast kasutamist, nende hooldamist ja säilitamist ning vajaduse korral teha üürnikule ettekirjutusi ruumide tehnilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks, mis tuleneb üürniku kohustuste mittetäitmisest;

3.4.3. siseneda ruumidesse avariide ja õnnetuste ärahoidmiseks või nende tagajärgede likvideerimiseks.

4. Lepingu jõustumine ja lõppemine

4.1. See leping jõustub sellele allakirjutamise momendist ja kehtib tähtajalisena ______________ (____) aastat, s.o kuni __. ___________ 20___. a.

4.2. Leping lõpeb:

4.2.1. tähtaja möödumisel;

4.2.2. ruumide hävimisel või kasutamiskõlbmatuks muutumisel või juhul, kui ruumid sundvõõrandatakse;

4.2.3. lepingu lõppemisel muul seaduses või lepingus toodud alusel, sh poole poolt lepingust taganemisel või lepingu ülesütlemisel.

4.3. Üürnikul on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, teatades sellest üürileandjale kirjalikult üks (1) kuu ette, kui üürileandja rikub oluliselt lepingut.

4.4. Üürileandjal on õigus leping ennetähtaegselt erakorraliselt üles öelda, teatades sellest üürnikule kirjalikult üks (1) kuu ette, kui üürnik rikub oluliselt lepingut. Oluliseks rikkumiseks loetakse muuhulgas, kuid mitte ainult:

4.4.1. üürnik kasutab ruume vastuolus lepingus ettenähtud sihtotstarbega;

4.4.2. üürniku tegevus halvendab ruumide seisundit;

4.4.3. üürnik oma tegevusega takistab ruumide normaalset ekspluateerimist või takistab üürileandjat täitmast oma lepingujärgseid kohustusi;

4.4.4. üürnik teeb ruumides ümberehitusi, parendusi või muudatusi üürileandja kirjaliku nõusolekuta;

4.4.5. üürnik ei tee hoolimata üürileandja eelnevast hoiatusest ruumides remonti juhtudel, kui see lepingu järgi kuulub tema kohustuste hulka;

4.4.6. üürnik on andnud ruumid ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta osaliselt või täielikult allüürile või muul viisil kolmandate isikute kasutusse.

4.5. Üürileandja võib üürilepingu erakorraliselt üles öelda samuti, kui:
4.5.1. üürnik on viivituses kahel järjestikusel maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude, hoone korrashoiu- ja parenduskulude või nende olulise osa maksmisega;
4.5.2. võlgnetav üür või tagatisraha ületab kahe kuu eest maksmisele kuuluva üüri või;
4.5.3. võlgnetavad kõrvalkulud või hoone korrashoiu- ja parenduskulud ületavad kahe kuu eest maksmisele kuuluvad vastavalt kõrvalkulud või hoone korrashoiu- ja parenduskulud.

4.6. Üürileandja võib üürilepingu erakorraliselt  üles öelda, kui ta on andnud üürnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 14-päevase täiendava tähtaja, hoiatades, et antud tähtaja jooksul võlgnevuse tasumata jätmise korral ütleb ta lepingu üles.  

4.7. Pooltel on õigus leping igal ajal olenemata põhjusest erakorraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette vähemalt __________ (____) kuud.

5. Lõppsätted

5.1. Selles lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

5.2. Lepingu muudatused ja täiendused vormistatakse kirjalikult ja sellele kirjutavad alla mõlemad pooled.

5.3. Üks pool edastab lepinguga seotud teated teise poole lepingus märgitud aadressil. Pooled teavitavad oma aadressi muutusest viivitamatult teist poolt.

5.4. Teadete edastamine toimub telefoni, e-posti või faksi teel, välja arvatud juhtudel, kui lepingus on ette nähtud teate kirjalik vorm. Kirjalikud teated saadetakse teisele poolele posti teel tähitud kirjaga või antakse teisele poolele üle allkirja vastu. Kirjalik teade loetakse teisele poolele üle antuks, kui postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva.

5.5. Poole iga nõue, mis esitatakse tulenevalt teise poole poolt lepingu rikkumisest, peab olema esitatud kirjalikus vormis.

5.6. Pool ei vastuta lepinguga võetud kohustuste täitmise eest, kui ta tõendab, et ta ei täitnud oma kohustust või täitis seda mittekohaselt vääramatu jõu tõttu.

5.7. Selle lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada poolte heas usus peetavate läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud alustel ja korras.

5.8. Leping on koostatud ja alla kirjutatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb üürileandjale ja teine üürnikule.

5.9. Poolte kontaktandmed:

Üürileandja:

__________________ (kontaktisiku nimi)

asukoht: __________________________

tel ______________, faks ____________

e-post: ___________________________

Üürnik:

_________________________________

asukoht: ________________________

tel ______________, faks ____________

e-post: ___________________________

5.10. Lepingul on selle sõlmimisel lahutamatu lisa: Lisa 1 – Ruumide plaan

Poolte esindajate allkirjad:

Üürileandja:

_________________________________

Üürnik:

_________________________________