Nõuandekeskus

Riigihange

Filtreeri

  • Kõik ajad
  • Viimane kuu
  • Viimane aasta

Riigihanke kvalifitseerimisestUus

Tere

Riigihanke kvalifitseerimise dokumentides kirjas järgmine nõue: Tööde teostamiseks peab meeskonnas olev pakkuja, ühispakkuja või alltöövõtja omama mtr- i või oma asukohamaa samaväärse registri registreeringut erialadel tuleohutus ja tuleohutuse projekteerimine. 

Küsimus: Kas me võime tõesti uue riigihanke seaduse mõistes tugineda alltöövõtjale, sest meil endil puudub selline mtr.

Teine küsimus, kas hankija võib küsida mtr- registreeringut uue riigihanke seaduse järgi? Ja kui ei, siis kuidas käituda, kui hange hetkel niimoodi üles laetud?

 

 

piirmäär

Viisime läbi avatud menetlusega riigihanke ja eeldatavaks maksumuseks arvestasime (märkisime) 200000 eurot, mis ei ületa rahvusvahelist piirmäära ja seega me rahvusvahelist hanget ei korraldanud. Hanke tingimustele vastavad pakkumised tulid aga rahvusvahelist piirmäära ületavad. Kas saame eduka pakkujaga lepingu sõlmida või oleme hoopis kohustatud uue hanke korraldama.

Pakkuja eriosade spetsalistid

Ehituse RH vastavustingimustes on nõue. Pakkuja kui peatöövõtja ehituse eriosade alase kompetentsi tagamiseks, kvaliteedi kontrolliks ja tööde teostajate peatöövõtjapoolseks koordineerimiseks peab pakkuja kaasama eriosade spetsialistid või projektijuhid. Tagamaks objektiivne peatöövõtjapoolne kvaliteedi kontroll, ei või peatöövõtja spetsialist olla tööde teostaja ise või selle ettevõtte pädev isik. Pakkuja esitab kaasatavate spetsialistide kohta kinnituse. Kinnitame, et meil on võimalik eelnimetatud spetsialiste kasutada hankelepingu täitmiseks (olenemata sellise õigussuhte vormist) kuni hankelepingu tähtaja lõpuni.

Kas on õige, et lisatakse vajaliku kvalifikatsiooni ja kogemusega spetsialisti CV, kes ei ole pakkuja töölepinguline töötaja aga pakkuja kinnitab, et saab sellist spetsialisti kasutada. Edukaks tunnistamisel sõlmib pakkuja vastava spetsialistiga kui füüsiliste isikutega käsunduslepingu. (olenemata õigussuhte vormist).

Kas on õige, et ei kasutata spetsialiste kui alltöövõtjaid (juriidilisi isikuid) vaid näiteks käsunduslepinguga füüsilisi isikuid,  kes teostavad pakkuja (töövõtja) meeskonnas vastavate eriosade tööde järelevalvet ja seetõttu ei tugineta ka vastavate spetsialistide puhul alltöövõtjatele ja ei pea esitama selles osas ka alltöövõtja hankepasse.

sobivus tegeleda kutsetööga

Tere

 

Hankija on määranud kvalifitseemistingimusena, et pakkuja peab olema oma kutseala Liidu liige (konkreetse Liidu liige). RHS § 99 järgi hankija võib seda nõuda, kui pakkuja või taotleja asukohariigi õigusaktide kohaselt tuleb ettevõtja kanda kutseala- või äriregistrisse. Meie tegutsemisala reguleeriv seadus ei nõua olema mingi liidu liige selleks, et tegutseda. Meil on olemas vastavad tegevusload.

Kas see kvalifitseemistingimus võib vaidlustada ainult enne pakkumise esitamise tähtaega või kvalifitseerimata jätmise korral ka?

 

Kutsetest

Ehitustööde RHAD-s Tehniline ja kutsealane suutlikkus nõue: Pakkujal peab olema hankelepingu täitmiseks vähemalt üks ehitustööde eest vastutav kutsetunnistusega töötaja ehk objektijuht, kellel on   kutsetunnistus diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 või ehitusjuht, tase 6 -spetsialiseerumine ehitamine (või samaväärne).

Kas nimetatud kutsed lubavad töötada objektijuhina olemasoleva hoone rekonstueerimistöödel?

 

 

 

Hankelepingu sõlmimine

Tere

Kui ühispakkujad on pakkumuses esitanud ühise pakkumuse volikirja, millega volitatakse ühte "tegema eelnimetatud hankemenetluses kõiki hankemenetluse ning hankelepingu sõlmimise, kujundamise ja täitmisega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi võtma pakkumust, vajadusel esitama vaidlustusi ja nõudeid või neist loobuma." Kas on vaja hankelepingus kõiki ühispakkujaid lepingu pooleks (töövõtjaks) nimetada? Ehk siis ühispakkujad ………ja …………, mida esindab volikirja alusel ………………...

Lugupidamisega

Andres Jurs

pakkumuse täpsustamine peale esitamist

Avatud hankele seadmete ostuks laekus 1 pakkumine. Pakkumisega olid kaasas lisadena seadmete brošüürid, kust leidsime hankijat huvitava lisafunktsionaalsuse. Hanke tehnilises kirjelduses sellist funktsionaalsust küsitud ei olnud ja pakkumuse spetsifikatsioonis samuti mitte. Hankija esitas ka vastava küsimuse funktsionaalsuse sisaldatavuse kohta pakkumuses ja pakkuja vastas, et saaksid selle funktsionaalsuse lisada aga seadmete maksumus suureneks n euro võrra (ca 1,5% kogumaksumusest). Kas võime pakkumuse koos lisafunktsionaalsusega vastu võtta?

Hankelepingu muutmine

Kui hankelepingus on sätestatud, et töövõtja peab esitama garantiiperioodi tagatiseks krediidiasutuse garantiikirja, kuid töövõtja garantiikirja ei esita, kas siis tellijal on õigus jätta garantiisummas tööde eest  kuni garantiiperioodi lõpuni tööde eest tasumata ?

mahutabeli täitmine

Tere,

Hankega  oli kaasa antud mahutabel. Me ei jäid täitmata mõningad mahutabelis olevad rahalised numbrid. Kuigi nende tööde maksumused olid arvestatud teiste ridade peale. Lõpuks kinnitasime ka oma allkirjaga, et oleme arvestanud kõiksuguste töödega. Kas sellise lahendusega on õigus hankijal meid jätta kvalifitseerimata.

Taavi

 

 

Ärisaladus

Tere

Kas alltöövõtjate infot (mis ATVsid ja millisteks töödeks peatöövõtja ehk pakkuja hankel pakkumise tegemiseks kasutab) saab märkida hanke pakkumisel ärisaladuseks (ATV hankepassi ja muid hanke pakkumiseks esitatavaid dokumente nendes osades, mis sisaldavad ATV kohta infot)?

Riigihankel kvalifitseerumine

Tere, kas Hankija võib riigihankel nõuda järgnevat?-

Hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid

Pakkuja käsutuses peavad olema hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud raha­lised vahendid summas üks miljon (1000000) eurot. Pakkujal tuleb esitada tingimuse täitmise kohta kinnitus hankepassis. Hankija nõudmisel tuleb pakkujal esitada eelni­me­tatud tingimuse täitmise kohta pangatõend või muu asjakohane tunnustatud doku­ment, mis näitab, et hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid on vajaduse korral pakkujal käsutada  ??

Hanke eeldatav maksumus on 4000000 eurot

 

ühispakkumus

Kvalifitseerumistingimuste majandusliku ja finsntsseisundi ning tehnilise ja kutsealase suutlikkuse  punkitdes võib uue riigihangete seaduse järgi tugineda teise isiku vahenditele. Missugusel puhul on vaja teha ühispakkumus?

Lisatööd

Kuidas on võimalik väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral sõlmitud lepingus lisatööde teostamiseks lepingu hinda suurendada (renoveerida tahaks 10 ruumi asemel 11 ruumi aga leping on sõlmitud). Kas võib sõlmida lepingu lisa vms.

kvalifitseerimistingimused

Ehitustööde riigihankel on kvalifitsdeerimistingimus, et pakkuja peab kaasama nõutud kvalifikatsiooniga vastutava isiku. Kas üks ja sama isik võib osaleda vastutava spetsialistina kvalifitseerumisel samas hankes mitme pakkuja juures või ainult koos ühe pakkujaga? Tegu ei ole ühispakkumusega.

Pakkumuse vastavus

Tere,

Hankija korraldas ehitustööde lihthanke. Pakkumiste tähtajaks laekus kaks pakkumust. Üks pakkumustest jäi maksumuselt lihthanke piirmäära ja teine pakkumus riigihanke piirmäära. 

Madalama maksumusega pakkumus ei vastanud vastavustingimustele.

Kuidas peaks käituma hankija? Edukaks osutus lihthanke piirmäärast kõrgema maksumusega pakkumus. Kas teine pakkumus tuleks tagasi lükata kui eeldatavat maksumust ületav pakkumus? Ei tundu õige sõlmida lepingut pakkujaga, kui korraldati lihthankemenetlus, kuid edukas pakkumus on maksumuselt riigihanke piirmääras.