Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Õigusuudis

Teemad:

 • Töövaidluste lahendamise võimalused muutuvad paindlikumaks
 • Maksuhaldurit tuleb teavitada aktsionärile või osanikule antavatest laenudest
 • Äriühing võib nõuda temaga konkureeriva mittetulundusühingu sundlõpetamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, oktoobri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Allar Aru.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.
 

Teabevara uuendus

ÄS paragrahvi 1801 kohaselt määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega. Tasu suurus võib seega esmajuhul olla kindlaks määratud vastavasisulise nõukogu või osanike otsusega. Samuti võib tasu suurus olla kindlaks määratud juhatuse liikmega sõlmitavas juhatuse liikme lepingus. Viimasel juhul peavad lepingu sõlmimise, lepingu tingimused ja lepingu sõlmimiseks osaühingut esindama õigustatud isiku kindlaks määrama osanikud, nõukogu olemasolu korral aga nõukogu oma vastavasisulise otsusega. Juhatuse liikme tasust saab lähemalt lugeda siit.

Teabevara uuendus

Juhatuse liikme õigussuhe osaühinguga sarnaneb käsunduslepinguga sarnase õigussuhtega, seetõttu on üldise hoolsuskohustuse definitsioonina võimalik tugineda ka VÕS-i § 620, mille kohaselt peab käsundisaaja (juhatuse liige) täitma ülesandeid oma teadmiste ja võimete kohaselt käsundiandja jaoks parima kasuga ning ära hoidma kahju tekkimise käsundiandja varale. Teisisõnu on tegu parimal viisil ja heas usus juriidilise isiku huvides tegutsemise kohustusega. Juhatuse liikme puhul on tegu majandus- ja kutsetegevuses tegutseva käsundisaajaga, seetõttu on juhtorgani liige VÕS-i § 620 lõike 2 kohaselt kohustatud tegutsema üldiselt tunnustatud kutseoskuste tasemel. Teemast saab lähemalt lugeda siit.

2017. aasta sügisest koostab äriõiguse teabevara advokaadibüroo Jesse & Kalaus. Peatoimetaja on Piret Jesse.

Teabevara uuendus

Uuendasime oma tootemarki ja viisime selle vastavusse toote praeguse sisuga. Käsiraamatud alustasid paberväljaandena, mida pikka aega toetas käsiraamatute veeb. Nüüdseks on esikohale tõusnud digitaalne sisu ja võimalused, mida see pakub, seetõttu leidsime, et on aeg muuta ka tootemarki. Edaspidi saate tellitud käsiraamatut kasutada teabevara nime all teabevara.ee.

Oleme aasta jooksul oma digiplatvormi mitmel moel täiendanud. Kui te pole ehk veel kõiki uusi võimalusi märganud, siis vaadake ja proovige järele:

 • Lemmikud – kui klõpsate avatud peatüki päises paremal asuvale tähekesele, lisate selle peatüki oma lemmikutesse. Lemmikuid vaadata, avada, sorteerida ja kustutada saate, kui valite tähekese vasakul asuvast menüüst.
 • PDF-i allalaadimine. Saate peatüki omale arvutisse salvestada pdf-failina, kui klõpsate ülal paremal PDF-i ikoonile.
 • Hinnake peatükki klõpsates peatüki kohal asuvale meeldib/ei meeldi ikoonile ja soovi korral saatke toimetajale ka oma kommentaar.
 • Otsing – otsingu abil leiate sisust kiiresti vajamineva. Tulemusi näidatakse avatud teabevara, kõikide teabevarade ja nõuandekeskuse kohta. Otsida võib ka mitut sõna.

Soovime teile meeldivat kasutuskogemust!

Õigusuudis

Teemad:

 • Muutub sõidukilt erisoodustuse arvestamise, parkimistasu hüvitamise ja töötaja transpordiga seotud maksustamise kord
 • Jõustus riigihangete regulatsiooni reform
 • Äriühingud peavad teavitama äriregistrit tegelikust kasusaajast
 • Raamatupidamise aastaaruande kohustusliku auditi lepingu tähtaeg pikeneb

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, septembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Tanel Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Kohustusi rikkunud juhatuse liige üldiselt aktsiaseltsi aktsionäride ees ei vastuta, vaid vastutab ainult aktsiaseltsi ees. Erandina võib siiski juhatuse liige olla otsevastutav ka aktsiaseltsi aktsionäride ees. Vastutusest aktsionäri ees saab lugeda Äriõiguse käsiraamatu uuest peatükist 9.3.8.3.

Teabevara uuendus

Äriseadustiku § 315 lg 2 alusel vastutab oma kohustusi rikkunud juhatuse liige sellega tekitatud kahju eest aktsiaseltsi ees. Võimalik on ka juhatuse liikme vastutus aktsiaseltsi võlausaldaja ees. Selline vastutus saab kaasneda, kui juhatuse liige on võlausaldajale tekitanud õigusvastaselt ehk deliktiliselt kahju võlaõigusseaduse (VÕS) § 1043 tähenduses. Kannatanule (võlausaldajale) õigusvastaselt kahju tekitanud isik (juhatuse liige) peab kahju hüvitama, kui ta on kahju tekitamises süüdi või vastutab kahju tekitamise eest seaduse kohaselt (VÕS § 1043). Vastutusest võlausaldaja ees käsiraamatu uues peatükis 9.3.8.2.

Teabevara uuendus

Juhatuse liikme vastutuse üldalus aktsiaseltsi ees on äriseadustiku (ÄS) § 315 lg 2, mille kohaselt juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud kahju aktsiaseltsile, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt, ja võlaõigusseaduse (VÕS) § 115 lg 1, mille kohaselt kui võlgnik (juhatuse liige) rikub kohustust, võib võlausaldaja (aktsiaselts) koos kohustuse täitmisega või selle asemel nõuda võlgnikult kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist, välja arvatud siis, kui võlgnik kohustuse rikkumise eest ei vastuta või kui kahju ei kuulu seaduse kohaselt hüvitamisele muul põhjusel. Vastutusest aktsiaseltsi ees loe lähemalt peatükist 9.3.8.1.

Õigusuudis

Teemad:

 • Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus laiendab kohustusi 
 • Riigikohus selgitas, kas äriühingu koosoleku kokkukutsumise korda on rikutud, kui osanik, kelle suhtes rikkumine on toimunud, tuleb ise koosolekule kohale
 • Riigikohtu hinnangul on ettevõtja klientide kohta käiva teabe konfidentsiaalseks pidamise eelduseks asjaolu, et teabel on kaubanduslik väärtus

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekirjastuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, juuni Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner ja vandeadvokaat Lada Riisna.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik käsiraamatu tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äriõiguse käsiraamatu juunitäiendus on veebis juba olemas. Seekord lisandusid järgmised peatükid:

9.3.4.4. Üldkoosoleku korraldamine

9.3.4.5. Raamatupidamise korraldamine

9.3.4.6. Pankrotiavalduse esitamine

9.3.4.7. Muud kohustused

9.3.5. Juhatuse esindusõigus

9.3.6. Juhatuse liikme leping ja võimalik töösuhe

9.3.7. Juhatuse liikme tasu

9.3.8. Juhatuse liikme vastutus