Äriõigus. Näidised ja kommentaarid

Teabevara uuendus

Äriseadustiku (ÄS) § 149 lõike 3 uue redaktsiooni kohaselt võib põhikirjas ette näha, et osa võõrandamine on lubatud üksnes täiendava tingimuse täitmise korral. Seaduses esitatakse näitlik loetelu sellistest täiendavatest tingimustest (eelkõige, et osa võõrandamiseks on vaja teiste osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusolekut). Teisisõnu võimaldab viidatud säte põhikirjaga määratleda ka muid täiendavaid tingimusi, mille täidetuse korral on osa võõrandamine lubatud ning osanikel on palju võimalusi neid piiranguid kujundada. Kõnealuse sätte tugev eelis on see, et tingimust eirates tehtud tehing on tühine, mis muudab selle mõjult samaväärseks äriseadustikus ettenähtud ostueesõigusega. Millised on osa võõrandamise muud piirangud, saate lähemalt lugeda peatükist 3.2.4.

Osanike otsuse saab tunnistada kehtetuks järgmistel juhtudel:

 1. otsus on vastuolus seadusega (äriseadustiku (ÄS) § 178 lg 1);
 2. otsus on vastuolus põhikirjaga (ÄS-i § 178 lg 1);
 3. juriidilise isiku osanik, aktsionär või liige kasutas otsuse tegemisel hääleõigust selleks, et omandada enda või kolmanda isiku kasuks eeliseid juriidilise isiku või teiste osanike, aktsionäride või liikmete kahjuks, ja otsus võimaldab seda eesmärki saavutada.

Teemast on pikemalt kirjas peatükis 4.2.8.3.

Õigusuudis

Veebruarikuu õigusuudiste teemad:

 • Suurendati töövaidluskomisjoni pädevust
 • Täienes makseteenuste osutamise regulatsioon
 • Töölepingu kirjaliku vormi järgimata jätmisel on õigused ka tööandjal

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Marit Savi.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Iga majanduslikult mõtleva osaniku huvi ja eesmärk on saada osaühingust tulu (erinevalt näiteks mittetulundusühingust, kus eesmärk või põhitegevus ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine). Väljamakseid, mida osanikule osaühingu kasumist tehakse, nimetatakse dividendiks (ÄS-i § 157 lg 2), pärast osaühingu lõpetamist makstakse osanikule likvideerimishüvitis (ÄS-i § 216 lg 1). Osaniku õigusest saada väljamakseid võib lähemalt lugeda peatükist 3.7.7.

Peale äriseadustiku võib juhatuse liikme vastutus kolmandate isikute ees tuleneda ka teistest eriseadustest. Näiteks sätestab pankrotiseaduse § 30 lõige 3 nõudeõiguse võlausaldajale, kes on äriühingu pankrotimenetluse raugemise vältimiseks maksnud pankrotimenetluse kulude katteks kohtu deposiiti kohtu määratud summa. Sellisel juhul on võlausaldajal õigus nõuda deposiiti tasutud summa hüvitamist isikutelt, kes on oma kohustusi rikkudes jätnud pankrotiavalduse õigel ajal esitamata. Teemast saab lähemalt lugeda peatükist 4.3.26.2.

Õigusuudis

Jaanuarikuu Õigusuudiste teemad: 

 • Äriühingut saab edaspidi juhtida välismaalt
 • Suureneb reisijate kaitse reisiteenuste kasutamisel
 • Liisinguvõtjal on samasugune õigus esitada nõue kahju tekitanud isiku või tema kindlustusandja vastu nagu liisinguandjal

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, jaanuari Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK partner, vandeadvokaat Hannes Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Osanike otsuse tühisuse üldised alused on sätestatud TsÜS-i § 38 lõikes 2. TsÜS-i § 38 sätestatud aluseid on äriseadustikus täpsustatud ning osanike otsuse tühisuse tuvastamisel tuleks seetõttu tugineda viimasele. Osanike otsuse tühisuse ja riigikohtu uue lahendi kohta saate lugeda teabevara värskest peatükist 4.2.8.2.

Õigusuudis

Detsembrikuu Õigusuudiste teemad: 

 • 2018. aasta jaanuarist on börsitehinguid tegevatel ettevõtetel vaja LEI-koodi
 • Jaanuaris jõustub töötajale tervist edendava tegevuse maksuvaba hüvitamist lubav regulatsioon
 • Aktsionäril on õigus nõuda dividendi jaotamata jätmise ja kasumi pahatahtliku kõrvalejuhtimisega tekitatud kahju hüvitamist

 

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, detsembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK juhtivpartner Aare Tark.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.

Teabevara uuendus

Äriõiguse teabevara uus täiendus on veebis juba olemas.

Seekord lisandusid järgmised peatükid:

 • ptk 4.2.4. Hääleõiguse piiramine
 • ptk 4.2.8.2. Tühine osanike otsus
 • ptk 4.3.12. Juhatuse hoolsuskohustus
 • ptk 4.3.23. Juhatuse liikme tasu
Teabevara uuendus

Osaniku hääleõiguse piiramist reguleerib ÄS§ 177. Osaniku hääleõigust on vaja piirata, kui võib tekkida osaniku ja osaühingu huvide konflikt. Osanikud peavad osaühingu kohta otsuseid tehes lähtuma eelkõige osaühingu huvidest, mitte oma isiklikest või mõne enda kontrollitava äriühingu huvidest. Hääleõiguse piiramisest lähemalt peatükis 4.2.4.

Teabevara uuendus

Osanike otsuse tühisuse üldised alused on sätestatud TsÜS-i § 38 lõikes 2. TsÜS-i § 38 sätestatud aluseid on äriseadustikus täpsustatud ning osanike otsuse tühisuse tuvastamisel tuleks seetõttu tugineda viimasele. Osanike otsuse tühisusest saab lugeda teabevara värskest peatükist 4.2.8.2.

Õigusuudis

Teemad:

 • 2017. aasta 1. novembrist jõustusid ühistranspordiseaduse muudatused
 • 2018. aasta 1. jaanuarist jõustub ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus
 • Sisendkäibemaksu deklareerimine maksupettusena

Õigusuudised valmivad Äripäeva teabekeskuse ja advokaadibüroo TARK koostöös, novembri Õigusuudised koostas advokaadibüroo TARK vandeadvokaat Tanel Küün.

Õigusuudiseid saavad lugeda kõik teabevara tellijad allolevalt lingilt.