Tööõiguse teabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

11.6.3. Tööandja vastutus töötajale tekitatud kahju eest

Peale avalik-õigusliku väärteo- või kriminaalvastutuse võib tööandjal tekkida töötaja ees ka tsiviilõiguslik kohustus hüvitada viimasele töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisega tekitatud kahju. Eelkõige võib töötajale tekkinud kahjuks olla tööõnnetuse või kutsehaigestumise tõttu kantud ravikulud ning saamata jäänud tulu (nt osalise töövõime kaotuse tõttu). Kahju hüvitamise kohustusele kohaldub alates 1. juulist 2002 võlaõigusseadus (VÕS). Enne võlaõigusseaduse jõustumist toimunud kahju...