Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.7. Vaidemenetlus

Maksukohustuslane või muu menetlusosaline võib esitada vaide, kui ta leiab, et maksuteate, maksuotsuse, vastutusotsuse, korralduse või maksuhalduri muu haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi. Ta võib nõuda haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.
 Vaide läbivaatamisel kontrollitakse haldusakti andmise õiguspärasust ja otstarbekust. Vaideotsuseid teeb üksnes maksu- ja tolliamet.