Maksuteabevara

Filtreeri

  • Audio
  • Video
  • Lisad

4.2.2. Maksukohustuslaste register

Maksukohustuslaste re­gist­ris on andmed 1) maksukohustuslaste, 2) sotsiaalmaksu­seaduse alusel kindlustatud isikute, 3) töö­tuskind­lus­tu­se sea­du­se alusel kindlustatute, 4) töö­tuskind­lus­tusmak­su ta­su­ja­te ja kinnipidajate, 5) ko­gu­mispen­sio­ni sea­du­se tä­hen­du­ses kohustatud isikute kohta. Lisaks pee­tak­se registris arvestust ka maksuseadustest tu­le­ne­va­te mak­su­ko­hus­tus­la­se rahaliste õiguste ja ko­hus­tus­te ning nende täitmise kohta.