Lepingute käsiraamat

12.2.8. Vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest

Vastutus konkurentsikeelu rikkumise eest võib tuleneda nii seadusest, lepingust kui ka äriühingu põhikirjast. Erinevad alused ei välista üksteist, küll aga tuleb hinnata, millist nendest kohaldatakse konkreetsel juhul. Tegemist on dispositiivsete sätetega, seetõttu kohaldatakse üldjuhul esmalt lepingus sätestatud vastutust. Siiski tuleb meeles pidada, et VÕS-i § 106 lg 2 järgi on tühine kokkulepe, millega välistatakse vastutus või piiratakse seda kohustuse tahtliku rikkumise puhuks. Lepingu r...