Lepingute käsiraamat

3.1.3. Vallasasja müügilepingu vorm, esindajate esindusõigus

Vallasasja müügilepingu võib sõlmida üldjuhul mis tahes vormis ehk suuliselt, kirjalikult, notariaalselt või muul viisil, näiteks elektrooniliste sidevahendite abil. Lepingu sõlmimisel on siiski soovitatav eelistada kirjalikku taasesitamist võimaldavat viisi, sest selle puudumise korral võib tekkida raskusi lepingu sisu ­hilisema tõlgendamisega. Teatud juhtudel on seadusandja õigus­kindluse huvides ise määranud seaduses kindlaks, millises vormis tuleb konkreetne müügileping sõlmida. Näiteks t...