Lepingute käsiraamat

10.5.7. Vaidluste 
lahendamine YSE 1998 alusel

YSE 1998 sisaldab väga üldist regulatsiooni vaidluste lahendamiseks. Eeldatakse, et pooled püüavad lahendada lepingu pädevuse, tõlgendamise ja rakendamise või muudatus- ja lisatööde ning nende maksumusega seotud erimeelsused läbirääkimiste kaudu. Kui eespool nimetatud küsimustes kokkulepet ei saavutata, pöördutakse lepingu alusel tekkinud rahaliste nõuete täitmiseks esimese astme kohtusse.

YSE 1998 ei sisalda erisätteid kohtualluvuse kohta, seetõttu määratakse kohtualluvus kooskõlas sea...