Lepingute käsiraamat

4.4.4. Üüritud asja allkasutusse andmine ja üürilepingu üleandmine

Asja allkasutusse andmine

Üürnik võib üürileandja nõusolekul anda asja kasutamise osaliselt või täielikult edasi kolmandale isikule (allkasutus), eelkõige anda asja allüürile. Kui üürnik annab kasutuse üle allkasutajale, vastutab ta allkasutaja tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

Allkasutaja ei või kasutada asja pärast üürilepingu lõppemist. Allüürnik kasutab üüritud asja samadel tingimustel, kui see on lubatud üürnikule, ning üürile­andja võib seda allkasutaj...