Lepingute käsiraamat

4.4.8.1. Üürilepingu erakorralise ülesütlemise alused

  • Üürilepingu erakorraline ülesütlemine mõjuval põhjusel

Üürnik või üürileandja võib üürilepingu üles öelda, kui selleks esineb mõjuv põhjus. Mõjuv põhjus on asjaolu, mille korral ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki asjaolusid arvestades ja mõlema poole huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab.

Mõjuvad põhjused võlaõigusseaduse kohaselt

  • Üüritud asja kasutamise võimatus
  • <...