Lepingute käsiraamat

7.3.6.9. Ülesütlemine liisingueseme 
puuduste või hävinemise korral

Liisinguleping lõppeb tähtaja möödumisel, poolte kokku­leppel või ülesütlemise korral. Liisinguandja ja liisinguvõtja võivad liisingulepingu etteteatamiseta üles öelda, kui liisinguese on hävinud, muutunud kasutus­kõlbmatuks või liisinguvõtja teostab liisinguandja asemel müüjaga sõlmitud müügilepingust tulenevat õigust lepingust taganeda (VÕS § 366).

Asi on hävinud, kui selle taastamine ei ole enam võimalik. Asja hävimine või kaotsiminek on tavaliselt võimalik ainult vallasasja puhul; ...