Lepingute käsiraamat

10.3.1.4. Töövõtulepingust taganemise tähtaeg

Lepingust taganemine peab toimuma mõistliku aja jooksul, arvates rikkumisest teadasaamisest. Mõistlik aeg on üldisest aegumistähtajast oluliselt lühem.

Mõistliku aja pikkust ei ole seaduses sätestanud. See tuleb määrata asjaolude kohaselt.

Tavaliselt võib mõistlikuks ajaks pidada näiteks kaht või kolme nädalat, arvates rikkumisest teadasaamisest.

Taganemise tähtaja võib määrata lepingus, kuid seejuures tuleb arvestada hea usu põhimõtet. Kokkulepitud tähtaeg ei tohi olla l...