Lepingute käsiraamat

4.9.2.2. Tasuta kasutamiseks antud asja korrashoiukohustus

Võlaõigusseadus (VÕS) sätestab sõnaselgelt kasutaja valdusesse üle läinud asja korrashoiu kohustuse.

Kasutaja peab kandma kasutamiseks antud eseme säilitamiseks vajalikud kulud (VÕS § 391 lg 1).

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 63 p 1 kohaselt on esemele tehtud kulutused vajalikud, kui nendega säilitatakse eset või kaitstakse seda täieliku või osalise hävimise eest. Näiteks on kulutused vajalikud, kui eseme kasutamine muutub võimat...