Lepingute käsiraamat

12.2.7. Tasu konkureerimata jätmise eest

Erinevalt töölepingu regulatsioonist ei pea juhtorgani liikmele ametisoleku aja jooksul konkureerimata jätmise eest eraldi tasu maksma, sest tegemist on ametist tuleneva kohustusega. Küll aga on tasu maksmine konkurentsikeelu kehtivuse eeldus, kui konkurentsikeeld kestab ka pärast juhatuse liikme lepingu lõppemist. Keelu laiendamine teenistussuhte lõppemisele järgnevale ajale piirab oluliselt isiku põhiseaduslikku ettevõtlus- ning eneseteostusvabadust, sest tal ei ole võimalik töötada samal t...