Lepingute käsiraamat

3.1.10.2. Taganemisõiguse teostamine

Lepingust taganeda sooviv pool peab taganemiseks esitama teisele poolele avalduse. Taganemisavaldusel ei ole kindlat vorminõuet ja selle võib teha ka suuliselt. Pooled võivad lepinguga sätestada, mis vormis ja kuidas taganemisavalduse esitama peab.

Riigikohus on asunud seisukohale, et ka siis, kui leping on sõlmitud notariaalses vormis, ei pea taganemisavaldus olema notariaalne ning võib olla tehtud muus vormis (nt kirjalik, elektronposti teel edastatud; riigikohtu tsiviilkolleegiumi ot...