Lepingute käsiraamat

5.1.5.1. Taganemisõiguse teostamine

Lepingust saab taganeda taganemisavalduse tegemisega. Avalduse esitab taganemist sooviv pool lepingu rikkujale.

Lepingust taganemise avaldus ei pea olema notariaalne (riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsused tsiviilasjades nr 3-2-1-140-07 ja 3-2-1-31-08) ja selle võib teha ükskõik millises taasesitatavas vormis (faks, e-kiri) või kirjalikult. Pooled võivad ka omavahel kokku leppida, mis vormis taganemisavaldus (või kõik teated) teisele poolele teha ...