Lepingute käsiraamat

5.1.5.3. Taganemise kahjunõuded

Lepingupool võib kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab korraga kasutada, kui seadusest või lepingust ei tulene teisiti. Esmajoones tuleb taganemisega koos kasutatavatest õiguskaitsevahenditest kõne alla õigus nõuda lisaks taganemisele täiendavalt ka kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

Osaühingu osade müügilepingu korral on selline kahju peamiselt lepingu sõlmimise kulu (notaritasu, riigi...