Lepingute käsiraamat

3.1.10.1. Taganemise alused

Taganemine on õiguskaitsevahend, mis lõpetab lepingu kehtivuse ja vabastab pooled lepinguliste ­kohustuste täitmisest.

Lepingu lõpetamine ei mõjuta lepingus sätestatud sanktsioonide rakendamist (viivise ja leppetrahvi maksmise, kahju hüvitamise jm kokkulepped). Pärast lepingu lõpetamist jäävad kehtima vaidluse lahendamise kokkulepped (nt kohtualluvus, poolte suhtluse kirjalik vorminõue).

Taganemisõiguse tekkimise eeldused on:

  • le...