Lepingute käsiraamat

12.2.4. Seadusest tulenev konkurentsikeeld

Riigikohus on 16. novembri 2005. aasta otsuses tsiviilasjas nr 3-2-1-115-05 punktis 32 leidnud, et kuna konkurentsikeeld tähendab töötaja tegevusala või töökoha valiku piiramist, peab see piirang olema sätestatud seaduses või poolte kokkuleppes. Seega peab konkurentsikeelu kehtestamiseks alati olema õiguslik alus. Iseenesest on konkurentsikeeld põhiseadusega tagatud õiguste riive. Eesti põhiseaduse § 19 järgi on igaühel õigus vabale eneseteostusele. Põhiseaduse § 31 sätestab õiguse tegeleda e...