Lepingute käsiraamat

5.1.1. Osaühingu osa 
müügilepingu mõiste ja sisu

Osa müügilepingu objekt on osa osaühingu osakapitalist, mille suurus võib olla seadusega lubatud väikseim osa nimiväärtus kuni 100% osaühingu osakapitalist. Osa müügile kohaldatakse peale äriseadustiku (ÄS) ka võlaõigusseaduse (VÕS) sätteid müügilepingu kohta.

Osaühingu osa müügilepinguga kohustub müüja (osaühingu osanik) andma üle lepingu objektiks oleva osaühingu osa ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale (osa omandajale), ostja aga k...