Lepingute käsiraamat

7.4.7. Õiguste kaitse

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 373 sätestab, et kui kolmas isik takistab litsentsisaajat tema litsentsilepingust tulenevate õiguste kasutamisel või rikub neid õigusi, peab litsentsisaaja sellest viivitamata teatama litsentsiandjale, kes peab võtma kohe tarvitusele kõik abinõud, et võimaldada litsentsilepingust tulenevate õiguste kasutamist ja lõpetada litsentsisaaja õiguste rikkumine.

Kui litsentsiandja võtab kõnealused abinõud tarvitusele, peab litsentsisaaja temaga koostööd tegema. Kui lits...