Lepingute käsiraamat

9.1.5. Õiguskaitsevahendid käsunduslepingu rikkumise korral

Kohustuse rikkumine on võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmine, täitmisega viivitamine või mittekohane täitmine. (VÕS § 100)

Käsunduslepingu rikkumise korral võib kasutada võlaõigusseaduse üldosas nimetatud õiguskaitse­vahendeid (vt loetelu VÕS-i § 101), võttes arvesse käsunduslepingu õigusaktide erisusi. Käsunduslepingu erisätted käsitlevad eeskätt kahju hüvitamist ja lepingu ülesütlemist.

Kohustuse täitmis...