Lepingute käsiraamat

3.2.4. Õiguse kohaldamine

Võimalike vaidluste lahendamise asjaoludele tuleb tähele­panu pöörata juba läbirääkimiste ajal. Riigi­siseselt sõlmitud lepingute korral ei teki üldiselt kohtu­alluvuse ega kohaldatava õiguse vaidlust (Eesti kohus kohaldab Eestis kehtivaid õigusakte, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti). Rahvusvaheliselt sõlmitud lepingute korral on selliste küsimuste tekkimine üsna tõenäoline.

Järgmistes peatükkides antakse ülevaade, millist õigust kohaldada, mis riigi kohtule hagi esitada, kui po...