Lepingute käsiraamat

7.5.7.2. Õigusabikulude kindlustus

Häli Jürimäe

Õigusabikulude kindlustus on samuti üks kahjukindlustuse liikidest ja reguleeritud VÕS-i §-des 526–531. Kindlustuslepingu saab sõlmida nii kindlustusvõtja kui ka kolmanda isiku õigusabikulude kindlustamiseks.

Õigusabikulude kindlustusega kohustub kindlustusandja kindlustusjuhtumi korral kaitsma kindlustusvõtja õiguslikke huve lepinguga ettenähtud ulatuses ja kandma seetõttu tekkivad õigusabi- ja menetluskulud ning muud...