Lepingute käsiraamat

7.4.6. Litsentsilepingu ülesütlemine

Litsentsilepinguid võib sõlmida määratud ja määramata tähtajaks, kuid seejuures on oluline teada, et litsentsi kehtivuse aeg ei ole alati võrdeline litsentsilepingu kehtivusajaga.

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 374 kohaselt võib tähtajatu litsentsilepingu kumbki pool üles öelda, teatades sellest ette vähemalt üks aasta. Seaduses sätestatud ülesütlemis­tähtaeg on dispositiivne ehk pooled võivad kokku leppida ka teistsuguse tähtaja.

Praktikas võib tekkida vajadus isegi veel pikema üles­üt...