Lepingute käsiraamat

7.4.3. Litsentsilepingu sõlmimisele esitatavad nõuded

Seadusandja pole litsentsilepingute sõlmimiseks üldist vorminõuet kehtestanud, kuid siiski tuleb arvesse võtta teatud erandeid.

Näiteks autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 49 lg 1 kohaselt peab autorileping olema sõlmitud kirjalikult, kuid lihtlitsentsi andmine võib olla vormistatud ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teatud juhtudel võimaldab seadus sõlmida lihtlitsentsilepinguid ka suuliselt (vt AutÕS § 49 lg 1). Näiteks võib ilma kirjaliku lepinguta edastada suulisi teoseid ra...