Lepingute käsiraamat

7.3.6.10. Liisingulepingu ülesütlemise tagajärjed

Liisingulepingu ülesütlemise üldised tagajärjed on esitatud VÕS-i §-s 195. Võlaõigusseaduse § 367 on erisäte, mis tähendab, et kõigil määruses reguleerimata juhtudel tuleb lähtuda kestuslepingu ülesütlemisele kohalduvatest üldnormidest (VÕS § 195 jj). Liisingu­lepingu ülesütlemise tõttu vabaneb liisinguvõtja liisingu­maksete tasumise kohustusest, kuid kaotab ka õiguse kasutada liisingueset. Liisinguvõtja aga peab arvesse võtma VÕS-i § 367 alusel kohalduvaid eriomaseid tagajärgi.