Lepingute käsiraamat

7.3.4.3. Laenulepingu erakorraline ülesütlemine

  • Mõjuv põhjus

Pool võib laenulepingu mõjuval põhjusel üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni (mõjuv põhjus).

Lepingu saab erakorraliselt üles öelda igasugusel mõjuval põhjusel, mis objektiivselt ja pärast poolte huvide...