Lepingute käsiraamat

12.2.1. Konkurentsikeelu mõiste ja sisu

Konkurentsikeelu mõistet kehtiv õiguskord otsesõnu ei sätesta. Seetõttu tuleb seda seletada eri seaduste sätete kaudu. Konkurentsikeeld kõige üldisemalt on seadusest või lepingust tulenev kitsendus, millega piiratakse isiku õigust tegutseda teatud tegevusaladel enda või kolmandate isikute huvides. Äriühingu juhtorgani liikme konkurentsikeeld kuulub nn üldise lojaalsuskohustuse hulka. Juhtorgani liikmed peavad olema juriidilisele isikule lojaalsed, see tähendab, et isikud peavad vältima huvide...